برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

احسان فلک ناز

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فلسفه یعنی مشخص و روشن کردن حقیقت
واقعیت در ذهن ما رخ میدهد و حقیقت اصل واقعه است
یک واقعه رخ میدهد و در ذهن اشخاص مختلف برداشت های مختلف ممک ...
١٣٩٨/١١/٢٥
|

2 A B=C
AوB اطلاعات بمعنای اجزای اتفاقات یا افکار و یا هر چیز دیگر
C نتیجه توالی و یا ترکیب اطلاعات ، اتفاقات ، افکار و ...
نحوه چگونگی ارتب ...
١٣٩٨/١١/٢٥
|

3 صبر جهت اندیشیدن
١٣٩٨/١١/١٣
|