برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

احسان محیاپور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 افت ولتاژ ١٣٩٩/٠٧/٠٧
|