برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Ehsan Daneshi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 قانون اساسی ١٣٩٩/٠٧/١٠
|