عیسی علوی

عیسی علوی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهفهرست جمله های ترجمه شدهso be it٢٢:٢٩ - ١٤٠١/٠٧/٠٩
• If that means delaying the trip, so be it.
اگر بمعنی تاخیر سفر است اشکالی ندارد
0 | 0
so be it٢٠:٥٠ - ١٤٠١/٠٧/٠٩
• If something happens, so be it.
اگر اتفاقی بیفتد خبری نیست
0 | 0
so be it٢٠:٤٨ - ١٤٠١/٠٧/٠٩
• If they were misunderstood, so be it.
اگر متوجه نمیشوند بگذار چنین باشد
0 | 0
so be it٢٠:٤٧ - ١٤٠١/٠٧/٠٩
• If this makes me a churchgoer, then so be it.
اگر این باعث میشود به کلیسا بروم خبری نیست
0 | 1
so be it٢٠:٤٤ - ١٤٠١/٠٧/٠٩
• If they continue to win, so be it.
بگذار همچنان برنده شوند
0 | 1
so be it٢٠:٤٢ - ١٤٠١/٠٧/٠٩
• If that means delay, so be it; prudent decision making takes time.
اکر این بمعنی تاخیر است بگذار چنین باشد تصمیم گیری عاقلانه نیاز به زمان دارد
0 | 0
so be it٢٠:٣٨ - ١٤٠١/٠٧/٠٩
• If he doesn't want to be involved, then so be it.
اگر او نمی خواهد در ارتباط باشد بگذار چنین باشد
0 | 0
get into١٥:٥٥ - ١٤٠١/٠٧/٠٩
• Love is hard to get into, but harder to get out of.
عاشق شدن سخت است اما بیرون آمدن از آن سختتر است
5 | 1
get into١٥:٥٤ - ١٤٠١/٠٧/٠٩
• I don't really want to get into discussing the technicalities of laser printing.
من واقعا نمی خواهم درباره تکنولوژی چاپ لبزری گفتگو کنم
2 | 1
get into١٥:٥٢ - ١٤٠١/٠٧/٠٩
• A hacker had managed to get into the system.
هکر برنامه ای نوشته بود که به سیستم دسترسی پیدا کند
2 | 1
get into١٥:٤٩ - ١٤٠١/٠٧/٠٩
• She cited three reasons why people get into debt.
او به سه دلیلی که مردم بدهکار میشوند اشاره کرد
5 | 1
koan٢٣:٤٣ - ١٤٠١/٠٧/٠٨
• With the rise of literal Zen, Zen Koan had became the object of enlightenment, Koan's influence became even wider.
با رشد و ترقی ذن ؛ ذن کوان موضوع بصیرت شد ، کوآن حتی پرنوذتر شد
0 | 0
media١٠:٢٨ - ١٤٠١/٠٧/٠٨
• He didn't like the media probing into his past.
او در گذشته علاقه ای به کار مدیوم ها ( واسطه بین جهان فیزیکی و جهان اثیری مانند احضار کنندگان ارواح ) نداشت
2 | 0
unnoticed١٨:٠٨ - ١٤٠١/٠٧/٠٧
• Fortunately, the crack in the crystal bowl went unnoticed.
خوشبختانه ترک ظرف کریستال توجه کسی را جلب نکرد
0 | 0
nonsense٠٥:٣٥ - ١٤٠١/٠٧/٠٧
• The sentence was so ungrammatical that it was nonsense to me at first.
جمله چنان غیرگرامری بود که در ابتدا برایم بی معنی بود
0 | 1
masses٠١:٣٣ - ١٤٠١/٠٧/٠٧
• I got masses of cards on my birthday.
من کارتهای زیادی در جشن تولدم گرفتم
0 | 1
masses٠١:٢٨ - ١٤٠١/٠٧/٠٧
• There were masses of people in town today.
امروز انبوه مردم در شهر بودند
0 | 0
masses٠١:٢٧ - ١٤٠١/٠٧/٠٧
• Some of the bureaucrats befooled the masses.
بعضی بوروکراتها توده مردم را دست انداخته و گول می زنند
0 | 0
masses٠١:٢٣ - ١٤٠١/٠٧/٠٧
• It has masses of flowers each year.
هر سال گل بسیار زیادی می دهد
0 | 0
masses٠١:٢٢ - ١٤٠١/٠٧/٠٧
• Don't give me any more. I've eaten masses!
برای من کافیه خیلی زیاد خورده ام
0 | 0
uncompassionate٠٠:١٣ - ١٤٠١/٠٧/٠٧
• The king of this country was a handsome young man, but he was uncompassionate and easily went into a rage.
پادشاهاین کشور مرد جوان خوش تیپی بود اما سنگدل بود و براحتی خشمگین می شد
0 | 0
uncompassionate٠٠:٠٦ - ١٤٠١/٠٧/٠٧
• Nor silver - shedding tears could penetrate her uncompassionate sire.
ریزش اشکهای چون نقره اش هم نتوانست بر پدر سنگدل او نفوذ کند
0 | 0
uncompassionate٢٣:٠٣ - ١٤٠١/٠٧/٠٦
• How can people be so uncompassionate?
چطور مردم میتوتنند اینقدر نامهربان باشند
0 | 0
groping١٦:٣٣ - ١٤٠١/٠٧/٠٥
• We are groping after the truth.
پس از یافتن حقیقت تلا ش می کنیم
0 | 0
groping١٦:٣١ - ١٤٠١/٠٧/٠٥
• 'It's so . . ., so . . . ' I was groping for the right word to describe it.
من با تلاش فراوان دنبال کلمه ای بودم که آن را توصیف کند
0 | 0