برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

دکتر سعیدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 حذف شدن ١٣٩٨/١٠/١١
|

52 دارای بدهی معوقه ١٣٩٨/١٠/١١
|

53 مجبور کردن ١٣٩٨/١٠/١١
|

54 کمتر ١٣٩٨/١٠/١١
|

55 بار معنایی ١٣٩٨/١٠/١١
|

56 فرود ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

57 تنگنا ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

58 ترفیع گرفتن ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

59 کاهش دادن ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

60 عبور کردن ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

61 انحرافی،فرعی ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

62 چه برای ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

63 جواب دادن ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

64 برخورد کردن
١٣٩٨/١٠/٠٩
|

65 Let me rest my weary bones
اجازه بده تن خسته ام استراحت کند
١٣٩٨/١٠/٠٩
|

66 درباره ی ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

67 همش همین بود ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

68 توهین کردن ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

69 تا وقتیکه ١٣٩٨/١٠/٠٤
|