برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

دکتر سعیدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 زمان محور ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

2 برطرف کردن ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

3 خارج ساختن ١٣٩٩/٠٥/١٦
|

4 در پیش رو قرار داشتن ١٣٩٩/٠٥/١٦
|

5 چشمهایی که یک مقداری ضعیف است ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

6 If you have expressive eyes you show emotions ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

7 بدون جراحی ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

8 هر زمانی،هیچ زمانی ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

9 اخبار خوب ١٣٩٩/٠٤/٢٨
|

10 هرچند اگر ١٣٩٩/٠٤/١٤
|

11 To making Granola you need some oats,some nuts,some raisins,a banana,some yogurt and some honey ١٣٩٩/٠٤/١١
|

12 دیگر .....نیست
No longer soft
دیگر نرم نیست
١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

13 شیرهای آتش نشانی ١٣٩٩/٠٣/٣١
|

14 مقداری که: That's how much this TV costs ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

15 کار کرده ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

16 شدیدتر ١٣٩٩/٠٣/٢٤
|

17 تا آنجا ١٣٩٩/٠٣/١٢
|

18 دفتر مرکزی ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

19 یک نوع مراسم رقص ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

20 کوچکترین کرانه ی بالایی ١٣٩٨/١١/٢٩
|

21 بی وقفه،پیوسته،متوالی،غیر منقطع ١٣٩٨/١١/٢٦
|

22 بیش از حد استرس داشتن ١٣٩٨/١١/٢٤
|

23 یکی از هر ١٣٩٨/١١/١٥
|

24 منطقه ی کوهی ١٣٩٨/١١/١٥
|

25 ناخواهری ١٣٩٨/١١/١٥
|

26 آغاز مرحله تمام کردن و خاتمه دادن(رابطه) ١٣٩٨/١١/٠٦
|

27 به جهت،به دلیل ١٣٩٨/١١/٠٦
|

28 نشستن با خستگی زیاد ١٣٩٨/١١/٠٦
|

29 به شما وابسته ایم.به شما تعلق خاطر داریم ١٣٩٨/١١/٠٥
|

30 مجری ١٣٩٨/١١/٠٥
|

31 کسی که زود جوش می آورد زود عصبانی می شود ١٣٩٨/١١/٠٥
|

32 غیرخطی ١٣٩٨/١١/٠١
|

33 خوش بگذران ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

34 مسافت ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

35 فروشنده ها ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

36 مسلط بودن ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

37 وسیله های شهر بازی ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

38 جذاب ١٣٩٨/١٠/١٧
|

39 چاقی ١٣٩٨/١٠/١٧
|

40 چاق ١٣٩٨/١٠/١٧
|

41 آهسته رفتن ١٣٩٨/١٠/١٦
|

42 به شدت ١٣٩٨/١٠/١١
|

43 مسئول ١٣٩٨/١٠/١١
|

44 بر انداخته شده،سرنگون شده ١٣٩٨/١٠/١١
|

45 دلداری دادن ١٣٩٨/١٠/١١
|

46 دور کردن از ١٣٩٨/١٠/١١
|

47 حذف شدن ١٣٩٨/١٠/١١
|

48 دارای بدهی معوقه ١٣٩٨/١٠/١١
|

49 مجبور کردن ١٣٩٨/١٠/١١
|

50 کمتر ١٣٩٨/١٠/١١
|