برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

دکتر سعیدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فزاینده ١٣٩٩/١٠/١٧
|

2 به صرفه اقتصادی ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

3 شایان ذکر است
١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

4 تا حدی ١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

5 زمان محور ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

6 برطرف کردن ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

7 خارج ساختن ١٣٩٩/٠٥/١٦
|

8 در پیش رو قرار داشتن ١٣٩٩/٠٥/١٦
|

9 چشمهایی که یک مقداری ضعیف است ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

10 If you have expressive eyes you show emotions ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

11 بدون جراحی ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

12 هر زمانی،هیچ زمانی ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

13 اخبار خوب ١٣٩٩/٠٤/٢٨
|

14 هرچند اگر ١٣٩٩/٠٤/١٤
|

15 To making Granola you need some oats,some nuts,some raisins,a banana,some yogurt and some honey ١٣٩٩/٠٤/١١
|

16 دیگر .....نیست
No longer soft
دیگر نرم نیست
١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

17 شیرهای آتش نشانی ١٣٩٩/٠٣/٣١
|

18 مقداری که: That's how much this TV costs ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

19 کار کرده ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

20 شدیدتر ١٣٩٩/٠٣/٢٤
|

21 تا آنجا ١٣٩٩/٠٣/١٢
|

22 دفتر مرکزی ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

23 یک نوع مراسم رقص ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

24 کوچکترین کرانه ی بالایی ١٣٩٨/١١/٢٩
|

25 بی وقفه،پیوسته،متوالی،غیر منقطع ١٣٩٨/١١/٢٦
|

26 بیش از حد استرس داشتن ١٣٩٨/١١/٢٤
|

27 یکی از هر ١٣٩٨/١١/١٥
|

28 منطقه ی کوهی ١٣٩٨/١١/١٥
|

29 ناخواهری ١٣٩٨/١١/١٥
|

30 آغاز مرحله تمام کردن و خاتمه دادن(رابطه) ١٣٩٨/١١/٠٦
|

31 به جهت،به دلیل ١٣٩٨/١١/٠٦
|

32 نشستن با خستگی زیاد ١٣٩٨/١١/٠٦
|

33 به شما وابسته ایم.به شما تعلق خاطر داریم ١٣٩٨/١١/٠٥
|

34 مجری ١٣٩٨/١١/٠٥
|

35 کسی که زود جوش می آورد زود عصبانی می شود ١٣٩٨/١١/٠٥
|

36 غیرخطی ١٣٩٨/١١/٠١
|

37 خوش بگذران ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

38 مسافت ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

39 فروشنده ها ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

40 مسلط بودن ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

41 وسیله های شهر بازی ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

42 جذاب ١٣٩٨/١٠/١٧
|

43 چاقی ١٣٩٨/١٠/١٧
|

44 چاق ١٣٩٨/١٠/١٧
|

45 آهسته رفتن ١٣٩٨/١٠/١٦
|

46 به شدت ١٣٩٨/١٠/١١
|

47 مسئول ١٣٩٨/١٠/١١
|

48 بر انداخته شده،سرنگون شده ١٣٩٨/١٠/١١
|

49 دلداری دادن ١٣٩٨/١٠/١١
|

50 دور کردن از ١٣٩٨/١٠/١١
|