برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

دکتر سعیدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بدجنس ١٤٠٠/٠١/١٧
|

2 فزاینده ١٣٩٩/١٠/١٧
|

3 به صرفه اقتصادی ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

4 شایان ذکر است
١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

5 تا حدی ١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

6 زمان محور ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

7 برطرف کردن ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

8 خارج ساختن ١٣٩٩/٠٥/١٦
|

9 در پیش رو قرار داشتن ١٣٩٩/٠٥/١٦
|

10 چشمهایی که یک مقداری ضعیف است ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

11 If you have expressive eyes you show emotions ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

12 بدون جراحی ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

13 هر زمانی،هیچ زمانی ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

14 اخبار خوب ١٣٩٩/٠٤/٢٨
|

15 هرچند اگر ١٣٩٩/٠٤/١٤
|

16 To making Granola you need some oats,some nuts,some raisins,a banana,some yogurt and some honey ١٣٩٩/٠٤/١١
|

17 دیگر .....نیست
No longer soft
دیگر نرم نیست
١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

18 شیرهای آتش نشانی ١٣٩٩/٠٣/٣١
|

19 مقداری که: That's how much this TV costs ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

20 کار کرده ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

21 شدیدتر ١٣٩٩/٠٣/٢٤
|

22 تا آنجا ١٣٩٩/٠٣/١٢
|

23 دفتر مرکزی ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

24 یک نوع مراسم رقص ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

25 کوچکترین کرانه ی بالایی ١٣٩٨/١١/٢٩
|

26 بی وقفه،پیوسته،متوالی،غیر منقطع ١٣٩٨/١١/٢٦
|

27 بیش از حد استرس داشتن ١٣٩٨/١١/٢٤
|

28 یکی از هر ١٣٩٨/١١/١٥
|

29 منطقه ی کوهی ١٣٩٨/١١/١٥
|

30 ناخواهری ١٣٩٨/١١/١٥
|

31 آغاز مرحله تمام کردن و خاتمه دادن(رابطه) ١٣٩٨/١١/٠٦
|

32 به جهت،به دلیل ١٣٩٨/١١/٠٦
|

33 نشستن با خستگی زیاد ١٣٩٨/١١/٠٦
|

34 به شما وابسته ایم.به شما تعلق خاطر داریم ١٣٩٨/١١/٠٥
|

35 مجری ١٣٩٨/١١/٠٥
|

36 کسی که زود جوش می آورد زود عصبانی می شود ١٣٩٨/١١/٠٥
|

37 غیرخطی ١٣٩٨/١١/٠١
|

38 خوش بگذران ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

39 مسافت ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

40 فروشنده ها ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

41 مسلط بودن ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

42 وسیله های شهر بازی ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

43 جذاب ١٣٩٨/١٠/١٧
|

44 چاقی ١٣٩٨/١٠/١٧
|

45 چاق ١٣٩٨/١٠/١٧
|

46 آهسته رفتن ١٣٩٨/١٠/١٦
|

47 به شدت ١٣٩٨/١٠/١١
|

48 مسئول ١٣٩٨/١٠/١١
|

49 بر انداخته شده،سرنگون شده ١٣٩٨/١٠/١١
|

50 دلداری دادن ١٣٩٨/١٠/١١
|