برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

dr.amirtt

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 روزهای پیش رو ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

2 اطلاعات مربوطه ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

3 دور از واقعیت و معنا وبسیار احمقانه ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

4 پیاده روی کردن ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

5 خود را تحسین کردن
( به نشانه کار ی رو درست انجام دادن )
١٣٩٩/٠٩/١٣
|