برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Dr_mitra100

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نیروهای بین مولکولی
van der waals forces
١٣٩٩/٠٦/١٠
|

2 زاویه ۹۰ درجه (قائم) ١٣٩٩/٠٦/٠٩
|

3 Physics: Half-Life in exponential Decay will always have the same duration Independent of the quantity of the matter ; in non exponential Decay Half ... ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

4 محتوای مواد غذایی و انزیم های گوارشی در معده که بعد از churning شدن و ترکیب با اسید و انزیم پپسین وارد دوازدهه میشود.

مواد غذایی در دهان که ch ...
١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

5 مواد غذایی در دهان که chewing و هیدرولیز میشود bolus نام دارد و مواد غذایی در معده که churning و هیدرولیز میشود chyme میباشد. ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

6 Gastric ulcer
زخم معده
غالبا به دلیل هلیکوباکترپیلوری که باکتری مقاوم به اسید میباشد
کشف توسط دانشمندان استرالیایی و برنده جایزه نوبل در سا ...
١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

7 در نورون ها ،دوره ای بعد از پتانسیل عمل میباشد که حتی با محرک قوی هم تحریک نمیشوند. ١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

8 قادر به حرکت به طور مثال با تاژک
(از ویژگی اسپرم ها)
١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

9 غیر متحرک. Immobile
(ویژگی گامت های ماده-تخمک)
١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

10 [در فیزیک] : *میعان* (تبدیل گاز به مایع)
دقت شود که پروسه چگالش (تبدیل گاز به جامد) deposition است.
١٣٩٩/٠٥/١٥
|

11 [ آناتومی]دریچه دولختی
بین دهلیز و بطن چپ که پس از انقباض دهلیز مانع برگشت خون به دهلیز ها میشود.
نام دیگر :Bicuspid valve
١٣٩٩/٠٥/١٤
|

12 Cusps معادل flaps از لخت های دریچه های میترال و سه لختی میباشد. ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

13 قشر مخ _ لایه خارجی ماده خاکستری(grey matter) ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

14 حاصل اضافه شدن هالوژن به الکن ها ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

15 نوعی ایزومر که به علت توانایی چرخش پیوند یگانه کربن -کربن ایجاد میشود و نها تفاوت مولکول ها جهت گیری فضایی در راستای محور مولکول است. ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

16 سلول های حاشیه ای معده ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

17 در فیزیولوژی سلول های اصلی معده (chief cells) که پپسینوژن ترشح میکنند. ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

18 ماهیچه توام ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

19 ماهیچه راست شکمی ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

20 ماهیچه حلقوی چشم ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

21 ماهیچه جناغی ترقوی پستانی ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

22 شبکه ای از ساختار های نازک و پهن در بافت استخوان اسفنجی ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

23 کاهش حقوق ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

24 فروشگاه معاف از مالیات (با کالاهای ارزانتر) ١٣٩٩/٠٢/١١
|

25 پول تقلبی ١٣٩٩/٠٢/١١
|

26 رنگ و روی شاداب وپر انرژی ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

27 ترویج دادن ١٣٩٩/٠١/١٦
|

28 براورده نشده ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

29 ثبت نام کردن، مشارکت کردن ، امضا کردن ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

30 چتر بازی ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

31 Heart broken ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

32 مشغول بودن ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

33 درک کلی ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

34 مقادیر ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

35 شرورانه ١٣٩٨/٠٣/١٣
|

36 انگیزه یافته توسط اهداف شرورانه ١٣٩٨/٠٣/١٣
|

37 دعاوی با سو نیت ١٣٩٨/٠٣/١٣
|

38 دعاوی تعقیب با سو نیت ١٣٩٨/٠٣/١٣
|

39 بزه مجرمانه . جرم مجرمانه ١٣٩٨/٠٣/١٣
|

40 تمایز . تمایز یافته ١٣٩٨/٠٣/١٣
|

41 نامزد شدن ١٣٩٧/١١/٠٥
|

42 تن صدا ١٣٩٧/٠١/٢٠
|

43 دوری ١٣٩٦/١٠/٢٢
|

44 لازم الاجرا ١٣٩٦/٠٨/٢٣
|