برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Donya❤❤

دنیا ۱۸ ته

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نخشوخانه ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

2 ساز بومی و محلی استرالیا که مانند فلوت عمل می کند و از تکه ی چوبی توخالی درست شده و با دست رنگ می شود ١٣٩٨/٠٥/٢٧
|

3
ساز محلی و بومی استرالیا
١٣٩٨/٠٥/٢٧
|

4 Rubber boots:چکمه ی پلاستیکی ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

5 شلوار گشاد ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

6 ارامش دهنده ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

7 لباس خانگی و راحت.لباس ورزشی ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

8 رز زیبا ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

9 Major ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

10 پیرن دخترونه(زنونه) ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

11 پیرن زنونه ١٣٩٨/٠٤/١٨
|