برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

di darkestar

di darkestar

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تشویش ١٤٠٠/٠٤/٢٢
|

2 واقف ١٤٠٠/٠٤/٢٢
|

3 عذاب آور ١٤٠٠/٠٤/٢٢
|

4 پهنه ١٤٠٠/٠٣/١٢
|

5 ناچیز ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

6 سیرِ شکل گیری ١٤٠٠/٠٢/٠٨
|

7 فرآیند ١٤٠٠/٠٢/٠٨
|

8 در این مقطع ١٤٠٠/٠٢/٠٥
|

9 مشرف ١٤٠٠/٠١/٣١
|

10 خودِ واقعی یا خودِ طبیعی
آن که واقعاً هستیم، جدا از مسائلی چون موقعیت، شغل یا تاثیر بر دیگران. یک نمودِ صادقانه از خود.
١٤٠٠/٠١/٢٢
|

11 رخوت ١٤٠٠/٠١/١٦
|

12 unbiased
بدون سوءگیری
١٤٠٠/٠١/١٥
|

13 coerced by
تحت فشارِ
١٤٠٠/٠١/٠٦
|

14 رژیم شناسی ١٣٩٩/١٢/١٢
|

15 (یوگا)
اوردوا موکها شواناسانا / وضعیت سگ سربالا
١٣٩٩/١٢/١٢
|

16 (یوگا)
شیرشاسانا / وضعیتِ ایستادن روی سر
١٣٩٩/١٢/١٢
|

17 بهَگَوَد گیتا
مهمترین و اسرارآمیزترین بخش حماسه هندی موسوم به مهابهاراتا است که از دو کلمه ی بهَگَوان به معنی خداوند و گیتا به معنی سرود و نغمه تش ...
١٣٩٩/١٢/١٢
|

18 منتها الیه چپ ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

19 گله (ی شیر) ١٣٩٩/١١/٢٢
|

20 هجی نادرست consciousness ١٣٩٩/١١/١٨
|

21 تطهیرکننده ١٣٩٩/١١/١٨
|

22 تحکیم کننده ١٣٩٩/١١/١٨
|

23 پابرجایی ١٣٩٩/١١/١٤
|

24 هجی نادرست vacuum ١٣٩٩/١١/١٣
|

25 (ویرایش تصویر) موزاییک زدایی ١٣٩٩/١١/٠٩
|

26 فراتفکیک پذیری
افزایش تفکیک پذیری فوق العاده (تصویر)
وضوح بخشیِ فوق العاده (تصویر)
SR
١٣٩٩/١١/٠٤
|

27 (پردازش تصویر)
صاف
١٣٩٩/١١/٠٤
|

28 املای صحیح این کلمه به معنای پیکسل / نقشدانه Pixel می باشد. ١٣٩٩/١١/٠٤
|

29 میانگین قدرمطلق خطا ١٣٩٩/١١/٠٤
|

30 (شبکه عصبی مصنوعی)
دروازه دار کردن
١٣٩٩/١١/٠٤
|

31 سازوکار توجه ١٣٩٩/١١/٠٤
|

32 (یادگیریِ ژرف)
استخراجِ ویژگی
١٣٩٩/١١/٠٤
|

33 زیرپیکسل زدایی ١٣٩٩/١١/٠٤
|

34 واحد یکسو شده‌ی خطی ReLU
١٣٩٩/١١/٠٤
|

35 (ماتریس ها) ضرب درایه ای ١٣٩٩/١١/٠١
|

36 (یادگیری ژرف)
انفجارِ گرادیان
١٣٩٩/١١/٠١
|

37 (یادگیری ژرف)
محوشدگی گرادیان
١٣٩٩/١١/٠١
|

38 دکانولوشن - پیچیدگی زدایی
یک فرایند مبتنی بر الگوریتم است، که منظور از آن معکوس کردن اثر ناشی از کانولوشن (پیچیدگی) بر روی داده‌ها است (منبع: ویک ...
١٣٩٩/١٠/٣٠
|

39 زیرپیکسل
١٣٩٩/١٠/٣٠
|

40 (یوگا) وضعیت پا بالا به دیوار / معکوس / ویپاریتا کارانی ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

41 توجه داشته باشید که foot در انگلیسی تنها به معنای مچ پا به پایین است برخلاف فارسی که پا می تواند اشاره به کل پا از انگشتان تا لگن داشته باشد. برای اش ... ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

42 وینیاسا
(سبکی از یوگا)
١٣٩٩/١٠/٣٠
|

43 روی پا
فضای بین قوزک پا و انگشتان پا
توجه داشته باشید که foot در انگلیسی تنها به معنای مچ پا به پایین است بر خلاف فارسی که پا می تواند اشاره ب ...
١٣٩٩/١٠/٣٠
|

44 (یوگا) وضعیت رب النوع ماهی
وضعیت پیچشِ ستون فقرات
ماتْسیِنْدراسانا
١٣٩٩/١٠/٣٠
|

45 (یوگا) وضعیتِ بادا کوناسانا / الهه یا زن زیبا ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

46 عادت های سلامت محور مربوط به خواب ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

47 (سانسکریت) (یوگا) خوابیده ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

48 (یوگا) ابزار ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

49 (یوگا) وضعیت جسم بی جان / شاواسانا ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

50 (یوگا) وضعیت - آسانا ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 ex
• Is she still in touch with her ex?
• آیا او هنوز با همسر (دوست پسر) سابق خود در ارتباط است؟
١٣٩٩/١١/١٢
|

2 arguably
• The book is arguably a potential best seller.
• احتمال می رود که این کتاب، از توان بالقوه ای برای پرفروش شدن برخوردار باشد.
١٣٩٩/٠٩/٢٤
|

3 arguably
• He is arguably the best pianist alive today.
• عده ای بر این باوراند که در حال حاضر، او بهترین پیانیست در قیدِ حیات است.
١٣٩٩/٠٩/٢٤
|

4 loiter
• Unemployed young men loiter at the entrance of the factory.
• مردان جوان بی‌کار در ورودی کارخانه پرسه می‌زنند.
١٣٩٩/٠٧/٠١
|

5 identify
• I don't want to be identified with my brother because I cannot agree with what he is doing.
• مایل نیستم با (همراهی و شخصیت) برادرم شناخته شوم چرا که شخصا موافق کارهایی که می کند، نمی باشم/نیستم.
١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

6 identify
• The candidate did not want to identify himself with any radical organizations.
• کاندیدا (ی انتخابات) نسبت به معرفی خود با (نام بردن از) سازمان های رادیکال یا افراطی بی علاقه بود.
١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

7 identify
• It proved difficult to identify the source of the problem.
• تشخیصِ معضل اصلی بر خلاف انتظار بسیار دشوار می نمود / شناساییِ منشاء مشکل به چالش دشواری بدل گشت.
١٣٩٧/٠٩/٠٥
|