برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فتح الله ادبی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 همان طور که در لغتنامه علی اکبر دهخدا که کامل ترین لغتنامه در ایران است مفصل محل اتصال۲ استخوان است ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|