برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آرمین بنیادی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دره ١٣٩٩/١١/٢١
|

2 قطعات ١٣٩٩/١١/٢١
|

3 قیچی اشیایی تیز برای بریدن پارچه ١٣٩٩/١١/٠٧
|

4 سوت زدن..... whistle a tune یعنی سوت زدن موسیقی ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

5 جایی که در آن آب جوش درست می کنیم ١٣٩٩/١٠/٢١
|

6 ادرار ١٣٩٩/١٠/٢١
|

7 Poop ١٣٩٩/٠٩/١٩
|

8 پشت آدم ١٣٩٩/٠٩/١٩
|

9 بازی که باید بازی کنید ١٣٩٩/٠٩/١٩
|

10 یعنی چیزی که در دستشویی می کنن ١٣٩٩/٠٩/١٩
|

11 نام یکی از یوتویوبر ها ١٣٩٩/٠٩/١٩
|

12 The best youtuber ١٣٩٩/٠٩/١٩
|

13 Among us means that the imposters gonna follow us untle we are dead ١٣٩٩/٠٩/١٩
|

14 به زمین آشغال ریختن ١٣٩٩/٠٩/١٩
|

15 Use less ١٣٩٩/٠٨/١٣
|