اُستاد خـَـــیام

اُستاد خـَـــیام

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهبرگزیده٠٨:٣٩ - ١٣٩٩/١١/٢٤تا کی کشم عتیبت از چشم دلفریبت روزی کرشمه ای کن ای یار برگزیده ( حافظ )گزارش
2 | 1
اسپانسر٢٢:٢٢ - ١٣٩٩/١١/٠٣Sponsor حمایت کننده ، حامیگزارش
48 | 0
محسوس١٤:١٥ - ١٣٩٩/١٠/١٤حس شدنیگزارش
2 | 1
لکن١١:٤٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٩لکن یک واژه عربوار استگزارش
5 | 0
موعد٢٠:٠٦ - ١٣٩٩/١٠/٠٨موعد مقرر : زمانی که از قبل تعیین شدهگزارش
7 | 0
تفضیلی١٧:٣٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٨منسوب به تفصیل ، ، ، مُـــفَــصل ، به تفصیل ، مشروح تفضیلی : مقابل واژۀ اجمالیگزارش
0 | 0
معیت١٦:١٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٨به معیتِ : به همراهِ ، در کنارِگزارش
2 | 0
پیوست١٠:٢١ - ١٣٩٩/١٠/٠٦به نظر بنده واژۀ ( ( ( پیوست ) ) ) خیلی بهتر از واژۀ ( ( ( ضمیمه ) ) می باشد و قابل فهم تر و روان!گزارش
5 | 0
ذی صلاح١٦:٥٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٣کاردان ، کارآزموده ، برازندۀ آن کار ، مجرب گزارش
2 | 0
ذی صلاح١٦:٤٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٣ذیصلاح ، کاردان ، کارآزموده ، برازندۀ آن کار ، مجربگزارش
2 | 0
ذی صلاحیت١٦:٤٨ - ١٣٩٩/١٠/٠٣ذیصلاح ، کاردان ، کارآزموده ، برازندۀ آن کار ، مجرب گزارش
2 | 0
تابع١١:٥٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٣کسی یا چیزی که فرمان میگیرد و اطاعت میکندگزارش
2 | 0
تابعه٠٩:٣٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٣پیرو ، فرمانبردار ، متاثر، تحت تاثیرگزارش
5 | 0
مکسوره١٢:٣٠ - ١٣٩٩/١٠/٠١کسر شدهگزارش
0 | 0
متعلقه١١:٥٩ - ١٣٩٩/١٠/٠١متعلق بهگزارش
5 | 1
با احتساب٠٩:١٩ - ١٣٩٩/١٠/٠١با توجه به - با به حساب آوردنِگزارش
7 | 0
احاد٠٨:٤٩ - ١٣٩٩/٠٩/٣٠واحد هاگزارش
5 | 1
صورت وضعیت١٧:٣٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٨نوشته است که در آن موارد دخل و خرج بیان میشود.گزارش
0 | 0
عوامل١٩:٠٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧زیر دستان یک مدیر در یک پروژه یا برنامهگزارش
7 | 1
سوگند١٧:٤١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧از طرفی در گذشته برای تشخیص گناهکار یا بی گناه بودن شخص، مقداری آب آمیخته به ( ( ( گوگرد ) ) ) به متهم نمی دادند! بلکه آن لجن یا آب راکد و گند بود ، ... گزارش
9 | 9
سوگند١٥:٣٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧سوگند در اصل یک کلمه ترکی می باشد نه فارسی ! و معنی خوبی ندارد، به زبان ترکی: سُو می شود:به معنی آب . از طرفی گند میشود : به معنی گندیده یا کهنه ... گزارش
16 | 12
ابلاغی١١:٥٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧ابلاغ شده ، مراوده شدهگزارش
0 | 0
تجدید نظر١١:٢٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧به روز کردن ، آپدیت کردن ، اصلاح کردنگزارش
2 | 0
علی الراس١٥:٢٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٦در راسگزارش
0 | 0
کاربرگ٠٨:٥٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٦معمولا حسابدارها در عمل قبل از اینکه حسابها را ببندند، صورتهای مالی را تهیه می کنند. برای همین ابتدا از فرمی به عنوان�پیش نویس�برای انجام اصلاحات پای ... گزارش
2 | 0
تعهد١٢:٥٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥به عهده گرفتن - اطمینان دادن - تضمین کردن - تثبیت کردن - تصدیق یا تایید کردن یک امر یا کاریگزارش
0 | 0
تلقی٠٤:١٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥به حساب آمدنگزارش
9 | 0
مستحدثات١٨:٢٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤ساخت و سازهای جدیدگزارش
14 | 1
سهم الشرکه١٧:٢٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤سهم شریکگزارش
21 | 0
تسری١٧:١٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤مربوط شدن ، مشمول شدن ، شامل شدن، متاثر شدن ، تاثیر داشتن ، ربط داشتن تسری دارد بر : مربوط است به ، شامل . . . استگزارش
28 | 1
به تبع١٣:٠٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤در نتیجهگزارش
7 | 0
مفاصا حساب٠٨:٠٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤گواهی ترخیص : )گزارش
2 | 0
دیوث١٤:٣٣ - ١٣٩٩/٠٩/٠٣دیوث نام سردار ایرانی است که در حملۀ مسلمانان به ایران ، بسیاری از تازیان را به هلاکت رسانید ، و تازی ها از سر عقده و کینه معنی نام او را چنین وانمود ... گزارش
74 | 5
مزبور٢٣:٤٢ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢مزبور ��� مذکور: ذکرشده، سابق الذکر، مزبور، مشارالیه، نام برده، یادشده ، بالا گفت، سرگفت ، چیز ذکر شده ، درفوق ، بیان شده، گفته شده ، فوقالذکر، بالاگ ... گزارش
7 | 0