برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

چکاوک

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 استراتژی دامنک پروانه ای
از انواع استراتژی�‌های اختیار معامله برای مدیریت ریسک است.
١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

2 محافظه کارانه عمل کردن
موقعیت سنجی کردن
١٣٩٩/٠٦/٠٦
|

3 بالا رفتن ١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

4 احاطه ١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

5 اتکا بر ١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

6 زیرساخت ها
١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

7 ناشر (آثار موسیقی) ١٣٩٩/٠٤/١٢
|

8 تحمل کردن ١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

9 مسافر همیشگی و منظم (هوایی) ١٣٩٨/٠٥/٢٩
|

10 همیشگی ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

11 تکنیک تایم اوت یا وقفه کوتاه (روانشناسی)
١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

12 رفتار وسواسی ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

13 بدون آمادگی قبلی ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

14 نظر
اظهار نظر
١٣٩٨/٠٥/١٨
|

15 ارزش ظاهری ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

16 محرکه های رشد ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

17 مبادله ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

18 آغاز شده است ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

19 نابسامان- بی قاعده ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

20 الکی
بی جهت
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

21 فوران ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

22 افکار پریشان ١٣٩٨/٠٤/٠٧
|

23 عبارت ها ١٣٩٨/٠٣/١٥
|

24 تحت تسلط
١٣٩٨/٠٣/١٠
|

25 مضطرب و نگران ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

26 به همین جهت ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

27 گریبانگیر ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

28
برای مثال
مخصوصا
١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

29 فشارهای شدید ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

30 آسیب های ناشی از ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

31 اعم از ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

32 از آنجاییکه
چونکه
علی رغم
برای اینکه
زیرا - چون - به دلیل
١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

33 گذر
تغییر
١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

34 عده کمی
تنها گروه کمی
فقط چند تا
فقط گروه انگشت شماری
فقط معدودی
فقط تعداد کمی
١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

35 سند نهایی ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

36 در حدود ١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

37 کار مناسب
کار شایسته
١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

38 بهبود پذیر ١٣٩٨/٠٢/٢٩
|