برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کارولین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کنار اومدن ١٣٩٩/١١/١٠
|

2 مبتدی پسند ١٣٩٩/١١/١٠
|

3 ریاضی: قدر مطلق ١٣٩٩/٠٧/١٠
|

4 برنامه نویسی: گرد کردن یکعدد اعشاری به نزدیکترین عدد صحیح بالایی ١٣٩٩/٠٧/١٠
|