کاربر آبادیس

کاربر آبادیس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهthat’s why٢٣:٠٢ - ١٣٩٨/٠١/٠١that’s whyگزارش
7 | 0
AS٢٣:٠٠ - ١٣٩٨/٠١/٠١همانطور که، بطوریکه، درحالیکهگزارش
64 | 1
whether٢٢:٥٣ - ١٣٩٨/٠١/٠١اینکه آیاگزارش
138 | 2
incompatible٢٢:٠١ - ١٣٩٨/٠١/٠١ناسازگارگزارش
18 | 0
otherwise٢٢:٠٠ - ١٣٩٨/٠١/٠١ازطرف دیگر، وگرنهگزارش
60 | 1
there should be٢١:٥٧ - ١٣٩٨/٠١/٠١باید، باید باشدگزارش
14 | 0
illustrate٢١:١٨ - ١٣٩٨/٠١/٠١واضح کردن، شفاف کردنگزارش
21 | 1
apply٢١:١٦ - ١٣٩٨/٠١/٠١بکار بردن، مورد استفاده قرار دادن، استعمال کردنگزارش
30 | 1
namely٢١:١٢ - ١٣٩٨/٠١/٠١به نامِ . . .گزارش
32 | 3
explanation٢١:٠٧ - ١٣٩٨/٠١/٠١توضیحگزارش
34 | 1
social٢١:٠٦ - ١٣٩٨/٠١/٠١اجتماعیگزارش
48 | 1
detail٢٠:٥٣ - ١٣٩٨/٠١/٠١جزییاتگزارش
32 | 1
override٢٠:٥٣ - ١٣٩٨/٠١/٠١لغو کردن، باطل کردن، بازتعریف کردنگزارش
44 | 1
objects٢٠:٤١ - ١٣٩٨/٠١/٠١اشیاگزارش
32 | 1
that٢٠:٥١ - ١٣٩٨/٠١/٠١کهگزارش
62 | 2
parent٢٠:٥٠ - ١٣٩٨/٠١/٠١والدگزارش
14 | 1
by default٢٠:٤٩ - ١٣٩٨/٠١/٠١به طور پیشفرص، به صورت پیشفرضگزارش
78 | 1
then٢٠:٤٨ - ١٣٩٨/٠١/٠١آنگاه ( اونوقت )گزارش
48 | 4
location٢٠:٤٧ - ١٣٩٨/٠١/٠١محل، مکانگزارش
23 | 1
in simple words٢٠:٤٦ - ١٣٩٨/٠١/٠١به عبارت ساده ( تر )گزارش
5 | 0
value٢٠:٤٥ - ١٣٩٨/٠١/٠١مقدارگزارش
34 | 2
evaluate٢٠:٤٤ - ١٣٩٨/٠١/٠١ارزیابی کردنگزارش
106 | 1
whereas٢٠:٤٣ - ١٣٩٨/٠١/٠١در حالیکهگزارش
90 | 1
same٢٠:٤٢ - ١٣٩٨/٠١/٠١یکسان، برابرگزارش
46 | 1
point٢٠:٤١ - ١٣٩٨/٠١/٠١اشاره کردنگزارش
53 | 2
if٢٠:٤٠ - ١٣٩٨/٠١/٠١اگرگزارش
55 | 2
ONE٢٠:٢١ - ١٣٩٨/٠١/٠١یکیگزارش
23 | 2
comparison٢٠:٢٣ - ١٣٩٨/٠١/٠١مقایسهگزارش
62 | 1
operator٢٠:٢٢ - ١٣٩٨/٠١/٠١عملگرگزارش
37 | 1
other٢٠:٢١ - ١٣٩٨/٠١/٠١دیگریگزارش
62 | 1
is that٢٠:٢١ - ١٣٩٨/٠١/٠١این است که ( اینه که )گزارش
62 | 1
equality٢٠:٢٠ - ١٣٩٨/٠١/٠١برابری، تساویگزارش
37 | 1
check٢٠:١٩ - ١٣٩٨/٠١/٠١فعل: بررسی کردن، چک کردنگزارش
41 | 1
in general٢٠:١٧ - ١٣٩٨/٠١/٠١به طور کلی، در حالت کلی، در کلگزارش
57 | 1
ordered١٨:٤٣ - ١٣٩٨/٠١/٠١صفت: مرتب، منظم فعل: دستور دادن، سفارش دادنگزارش
25 | 0
structure٠٣:١٥ - ١٣٩٨/٠١/٠١ساختمان ( به معنای ساختار ) Data Structure ساختمان داده هاگزارش
34 | 1
topping٠٢:٤٢ - ١٣٩٨/٠١/٠١چاشنی ( مربوط به خوراکی )گزارش
41 | 1
move on٢٣:٥٢ - ١٣٩٧/١٢/٢٨برویم به سراغِ، بریم سراغِگزارش
69 | 0
util٢٣:٣٧ - ١٣٩٧/١٢/٢٨مخفف utilityگزارش
21 | 0
oink٢٣:٢٧ - ١٣٩٧/١٢/٢٨صدای خوکگزارش
18 | 1
power٢٠:٣٠ - ١٣٩٧/١٢/٢٨در ریاضی: توان مخفف: powگزارش
23 | 1
along the way١٥:٢٤ - ١٣٩٧/١٢/٢٣در طول این مدتگزارش
140 | 1
loop١٥:١٩ - ١٣٩٧/١٢/٢٣حلقهگزارش
51 | 0
requirement١٧:٤٠ - ١٣٩٧/١٢/١٨نیاز، نیازمندی، الزامگزارش
32 | 1
comment١٧:٠٥ - ١٣٩٧/١٢/١٨اسم: نظر، توضیحگزارش
25 | 1
rely١٦:٥٤ - ١٣٩٧/١٢/١٨وابسته بودن، متکی بودن همیشه بعدش on می آید. rely on، relies onگزارش
78 | 1
relies١٦:٥١ - ١٣٩٧/١٢/١٨وابسته بودن، متکی بودنگزارش
23 | 1
relies١٦:٥٠ - ١٣٩٧/١٢/١٨همیشه بعدش on می آید. rely را سرچ کنیدگزارش
37 | 1
that is why١٦:١٨ - ١٣٩٧/١٢/١٨به همین ( این ) خاطر مثال: My mother always gives me good advice , so that is why I need to ask her opinion . مادرم همیشه توصیه های خوبی بهم میکنه، ... گزارش
62 | 0
both١٦:٠١ - ١٣٩٧/١٢/١٨هر دو، هر دوی هم . . . . و هم . . . .گزارش
80 | 2