کاربر آبادیس

کاربر آبادیس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهis known as٢٣:١٧ - ١٣٩٨/٠١/٠٣مشهور است به معروف است بهگزارش
9 | 1
basis٢٣:١٥ - ١٣٩٨/٠١/٠٣on the basis of برپایه ی، براساس، برمبنایگزارش
28 | 0
on the basis٢٣:١٤ - ١٣٩٨/٠١/٠٣بر اساسگزارش
7 | 1
map٢٣:١٣ - ١٣٩٨/٠١/٠٣نقشه نگاشتگزارش
9 | 3
shallow٢٠:٢٢ - ١٣٩٨/٠١/٠٣سطحیگزارش
67 | 1
alone٢٠:٠٤ - ١٣٩٨/٠١/٠٣قید: به تنهاییگزارش
34 | 2
leak٢٠:٠٠ - ١٣٩٨/٠١/٠٣نشت ، نشتیگزارش
25 | 1
each time١٩:٤٤ - ١٣٩٨/٠١/٠٣هربار، هر وقت، هر موقعگزارش
51 | 0
mandatory١٩:٤٣ - ١٣٩٨/٠١/٠٣اجباری، الزامیگزارش
18 | 1
importance١٩:٣٧ - ١٣٩٨/٠١/٠٣اهمیتگزارش
44 | 1
correspond١٩:٣١ - ١٣٩٨/٠١/٠٣>> مطابقت داشتن مشابه بودن، برابر بودنگزارش
41 | 1
totally١٩:٣٠ - ١٣٩٨/٠١/٠٣کاملاگزارش
46 | 1
bucket١٩:٢٨ - ١٣٩٨/٠١/٠٣سطل کامپیوتر: باکتگزارش
44 | 1
verify١٩:٢٥ - ١٣٩٨/٠١/٠٣تایید کردن، تایید شدنگزارش
152 | 1
as the following١٨:٣٤ - ١٣٩٨/٠١/٠٣به شرح زیر به صورت زیرگزارش
0 | 0
practical١٨:٣٣ - ١٣٩٨/٠١/٠٣عملی Practical Example مثال عملیگزارش
41 | 1
draw back١٨:٣٢ - ١٣٩٨/٠١/٠٣اشکال و عیبگزارش
28 | 1
according to١٨:٢٥ - ١٣٩٨/٠١/٠٣به گفته ی . . . بنا به گفته ی . . . . بنا بر اساس . . . . . بر اساس . . . .گزارش
55 | 1
working١٨:١٩ - ١٣٩٨/٠١/٠٣کار کردنگزارش
32 | 1
just١٨:٢٠ - ١٣٩٨/٠١/٠٣فقط، تنها تازهگزارش
115 | 3
fully١٨:١٩ - ١٣٩٨/٠١/٠٣کاملگزارش
16 | 2
in order١٨:١٦ - ١٣٩٨/٠١/٠٣in order to به منظور، برایگزارش
209 | 2
satisfy١٨:١١ - ١٣٩٨/٠١/٠٣( شرایط یا الزامات چیزی را ) برآوردن، رفع کردنگزارش
14 | 0
contract١٨:١٠ - ١٣٩٨/٠١/٠٣قراردادگزارش
23 | 1
unique١٨:٠٨ - ١٣٩٨/٠١/٠٣منحصر به فردگزارش
21 | 8
consider١٧:٥١ - ١٣٩٨/٠١/٠٣در نظر گرفتنگزارش
67 | 1
side effect١٧:٤٧ - ١٣٩٨/٠١/٠٣اثر جانبیگزارش
34 | 0
import١٧:٤١ - ١٣٩٨/٠١/٠٣وارد کردنگزارش
55 | 1
statement١٧:٣٣ - ١٣٩٨/٠١/٠٣کامپیوتر: دستورگزارش
32 | 2
allocate١٧:٣٠ - ١٣٩٨/٠١/٠٣اختصاص دادن، تخصیص دادنگزارش
62 | 0
within١٧:٢٤ - ١٣٩٨/٠١/٠٣در داخلگزارش
14 | 1
nothing١٧:١٨ - ١٣٩٨/٠١/٠٣هیچ چیز، هیچیگزارش
34 | 1
unlimited١٧:١١ - ١٣٩٨/٠١/٠٣نامحدودگزارش
37 | 0
key١٧:٠٩ - ١٣٩٨/٠١/٠٣صفت: مهم، کلیدیگزارش
67 | 1
fixed١٧:٠١ - ١٣٩٨/٠١/٠٣ثابتگزارش
28 | 2
consist١٧:٠٢ - ١٣٩٨/٠١/٠٣شامل بودنگزارش
120 | 1
fixed size١٧:٠١ - ١٣٩٨/٠١/٠٣اندازه ثابت یعنی اندازه اش غیرقابل تغییر است و بک بار برای همیشه تعیین میشودگزارش
5 | 0
associate١٦:٥٩ - ١٣٩٨/٠١/٠٣همراه بودنگزارش
16 | 1
description١٦:٥٨ - ١٣٩٨/٠١/٠٣اسم: شرح - توضیح مثال: Brief description توضیح مختصرگزارش
101 | 2
brief١٦:٥٧ - ١٣٩٨/٠١/٠٣مختصر و خلاصهگزارش
18 | 0
irrelevant١٦:٥٤ - ١٣٩٨/٠١/٠٣is irrelevant مربوط نیستگزارش
7 | 1
prevent٠٤:٣٤ - ١٣٩٨/٠١/٠٣جلوگیری کردن ( از )گزارش
34 | 1
get started٠٤:٢٦ - ١٣٩٨/٠١/٠٣شروع کردنگزارش
41 | 1
sequence٠٤:٢٠ - ١٣٩٨/٠١/٠٣توالی، دنباله، زنجیره in sequence به ترتیب، پشت سر همگزارش
117 | 0
chapter٠٤:١٧ - ١٣٩٨/٠١/٠٣فصلگزارش
37 | 1
organize٠٣:٤٢ - ١٣٩٨/٠١/٠٣سازماندهی، ساماندهیگزارش
74 | 5
recommended٢٣:١٣ - ١٣٩٨/٠١/٠١توصیه شده، پیشنهادی، پیشنهاد شدهگزارش
99 | 1
discussed٢٣:١٢ - ١٣٩٨/٠١/٠١مطرح شدهگزارش
51 | 1
contribute٢٣:١١ - ١٣٩٨/٠١/٠١( برای روزنامه و مجله و غیره ) نوشتن This article is contributed by Taghi Taghavi. این مقاله توسط تقی تقوی نوشته شده است.گزارش
57 | 1
then٢٣:٠٤ - ١٣٩٨/٠١/٠١آن موقع، در آن موقعگزارش
51 | 3