کاربر آبادیس

کاربر آبادیس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهas well as١٤:٤٢ - ١٣٩٨/٠١/٠٤و همچنین، و نیز، به علاوهگزارش
41 | 1
come١٤:٤١ - ١٣٩٨/٠١/٠٤روی دادنگزارش
28 | 2
which means١٤:٣٥ - ١٣٩٨/٠١/٠٤که یعنی که به این معنی استگزارش
46 | 1
invalid١٤:٣٤ - ١٣٩٨/٠١/٠٤بی اعتبار، نامعتبرگزارش
21 | 0
fail١٤:٣٢ - ١٣٩٨/٠١/٠٤شکستگزارش
30 | 1
deprecated١٤:١١ - ١٣٩٨/٠١/٠٤منسوخ شدهگزارش
64 | 1
unboxing١٣:٥٧ - ١٣٩٨/٠١/٠٤مبحثی در برخی زبان های برنامه نویسیگزارش
25 | 7
corresponding١٣:٥٧ - ١٣٩٨/٠١/٠٤مربوط، مربوطهگزارش
67 | 1
autoboxing١٣:٥٦ - ١٣٩٨/٠١/٠٤مبحثی در برخی زبان های برنامه نویسیگزارش
0 | 0
respective١٣:٥٠ - ١٣٩٨/٠١/٠٤مربوطه، مربوطهگزارش
62 | 2
initially١٣:٤٩ - ١٣٩٨/٠١/٠٤در آغاز، درنخست، در ابتداگزارش
21 | 0
note١٣:٤٨ - ١٣٩٨/٠١/٠٤فعل: توجه کردنگزارش
37 | 2
common١٣:٤٧ - ١٣٩٨/٠١/٠٤مشترک Important Common Points نکات مشترک مهمگزارش
21 | 4
addition١٣:٤٦ - ١٣٩٨/٠١/٠٤addition of افزودنِ اضافه کردنِگزارش
51 | 1
replacement١٣:٤٤ - ١٣٩٨/٠١/٠٤جایگزینی جای گذاریگزارش
16 | 1
forward١٣:٤٣ - ١٣٩٨/٠١/٠٤جلو، به جلو، بطرف جلوگزارش
21 | 1
odd١٣:٢١ - ١٣٩٨/٠١/٠٤فرد ( در برابر زوج )گزارش
55 | 3
getting even١٣:٢١ - ١٣٩٨/٠١/٠٤به دست آوردن تلافی کردن، انتقام گرفتنگزارش
2 | 0
even١٣:٢٠ - ١٣٩٨/٠١/٠٤get even به دست آوردن تلافی کردن، انتقام گرفتنگزارش
37 | 2
get even١٣:١٧ - ١٣٩٨/٠١/٠٤به دست آوردنگزارش
5 | 1
availability١٣:١٢ - ١٣٩٨/٠١/٠٤در دسترسگزارش
25 | 1
yet١٣:٠٩ - ١٣٩٨/٠١/٠٤هنوز، تا به حال، تا کنونگزارش
30 | 1
per١٣:٠٧ - ١٣٩٨/٠١/٠٤هر، به ازای هر، در هر ( در )گزارش
21 | 0
once١٣:٠٦ - ١٣٩٨/٠١/٠٤یک بار، یک دفعه زمانیکه، هنگامیکه همینکه، به محض اینکهگزارش
83 | 1
whenever١٢:١٣ - ١٣٩٨/٠١/٠٤برای تاکید از when قوی تر است هنگامیکه، هر گاه، هر زمان که، هر وقت که ، هر وقت، هر هنگام، هر موقع، وقتی که، زمانی کهگزارش
48 | 1
iteration١٢:٢٦ - ١٣٩٨/٠١/٠٤تکرارگزارش
21 | 0
queue١٢:١٥ - ١٣٩٨/٠١/٠٤صفگزارش
53 | 1
present١٢:٢٠ - ١٣٩٨/٠١/٠٤موجود availableگزارش
67 | 8
entire١٢:١٨ - ١٣٩٨/٠١/٠٤تمام، کلِگزارش
32 | 1
only١٢:١٥ - ١٣٩٨/٠١/٠٤تنهاگزارش
69 | 2
additional١٢:٠٨ - ١٣٩٨/٠١/٠٤اضافیگزارش
28 | 1
enumerate١٢:١٣ - ١٣٩٨/٠١/٠٤شمردن، یکایک شمردن، یک یک نام بردنگزارش
14 | 0
ability١٢:١٠ - ١٣٩٨/٠١/٠٤توانایی، قابلیتگزارش
44 | 1
functionality١٢:٠٩ - ١٣٩٨/٠١/٠٤کارکردگزارش
9 | 1
improved١٢:٠٨ - ١٣٩٨/٠١/٠٤بهبود یافتهگزارش
51 | 1
perform١٢:٠٧ - ١٣٩٨/٠١/٠٤انجام دادنگزارش
67 | 2
universal١٢:٠٥ - ١٣٩٨/٠١/٠٤جهانی، همگانیگزارش
51 | 1
limitation١٢:٠٣ - ١٣٩٨/٠١/٠٤محدودیت، کاستی، نقطه ی ضعفگزارش
28 | 1
enumeration١٢:٠٢ - ١٣٩٨/٠١/٠٤شمارشگزارش
5 | 0
one by one١٢:٠١ - ١٣٩٨/٠١/٠٤یک به یکگزارش
14 | 1
retrieve١٢:٠٠ - ١٣٩٨/٠١/٠٤دریافت کردن، پس گرفتن، بازیابیگزارش
67 | 1
iterator١١:٥٦ - ١٣٩٨/٠١/٠٤پیمایشگرگزارش
46 | 0
at most١١:٤٣ - ١٣٩٨/٠١/٠٤حداکثرگزارش
21 | 1
most١١:٤٣ - ١٣٩٨/٠١/٠٤at most حداکثرگزارش
12 | 2
predictable٠٠:٣١ - ١٣٩٨/٠١/٠٤قابل پیش بینیگزارش
57 | 1
map٠٠:٢٨ - ١٣٩٨/٠١/٠٤فعل: نگاشت کردن، نگاشتنگزارش
5 | 4
traverse٢٣:٢٦ - ١٣٩٨/٠١/٠٣پیمایش شدن، پیمایش کردن، پیمودنگزارش
48 | 0
convert٢٣:٢٦ - ١٣٩٨/٠١/٠٣تبدیل کردنگزارش
37 | 1
any٢٣:٢٤ - ١٣٩٨/٠١/٠٣هیچگونهگزارش
53 | 3
duplicate٢٣:٢٣ - ١٣٩٨/٠١/٠٣تکراریگزارش
16 | 1