کاربر آبادیس

کاربر آبادیس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهtraversing١٥:٥٠ - ١٣٩٨/٠١/٠٦پیمایشگزارش
23 | 0
prerequisite١٥:٤٨ - ١٣٩٨/٠١/٠٦پیش نیاز پیش شرطگزارش
23 | 0
store١٥:٣٦ - ١٣٩٨/٠١/٠٦فعل: ذخیره کردنگزارش
32 | 3
reflection١٥:٣٣ - ١٣٩٨/٠١/٠٦بازتاب، انعکاسگزارش
28 | 1
sorting١٨:٥٦ - ١٣٩٨/٠١/٠٥مرتب کردن، مرتب سازیگزارش
37 | 0
such as١٨:٥٨ - ١٣٩٨/٠١/٠٥مثل، مانند، مثلا، از قبیل، همچونگزارش
55 | 1
searching١٨:٥٦ - ١٣٩٨/٠١/٠٥جستجوگزارش
14 | 0
view١٨:٥٤ - ١٣٩٨/٠١/٠٥نمایش داده شدنگزارش
25 | 2
exclude١٨:٤٥ - ١٣٩٨/٠١/٠٥شامل نشدنگزارش
60 | 1
exclusive١٨:٤٣ - ١٣٩٨/٠١/٠٥انحصاری احتصاصیگزارش
37 | 1
inclusive١٨:٤١ - ١٣٩٨/٠١/٠٥شامل - مشمولگزارش
44 | 1
manipulate١٧:٥٣ - ١٣٩٨/٠١/٠٥کار کردن، کار کردن با . . . .گزارش
30 | 2
suppose١٧:٢٨ - ١٣٩٨/٠١/٠٥قرار است. . . ، قرار است که . . .گزارش
90 | 3
related١٦:٢٨ - ١٣٩٨/٠١/٠٥مرتبط، مربوط به همگزارش
14 | 1
group١٦:٢٧ - ١٣٩٨/٠١/٠٥فعل: گروه بندی کردنگزارش
25 | 2
enhanced١١:٠٦ - ١٣٩٨/٠١/٠٥صفت: پیشرفتهگزارش
14 | 0
accordance with٠٩:٤٢ - ١٣٩٨/٠١/٠٥بر طبق، مطابق باگزارش
23 | 0
accordance٠٩:٤٣ - ١٣٩٨/٠١/٠٥In accordance with بر طبقِ، مطابق باگزارش
25 | 0
in accordance٠٩:٤٢ - ١٣٩٨/٠١/٠٥طبق، مطابقگزارش
5 | 0
in accordance with٠٩:٤١ - ١٣٩٨/٠١/٠٥بر طبق، مطابق باگزارش
25 | 1
descending٠٩:٠٦ - ١٣٩٨/٠١/٠٥نزولی descending order ترتیب نزولیگزارش
5 | 0
ascending٠٩:٠٥ - ١٣٩٨/٠١/٠٥صعودی ascending order ترتیب صعودیگزارش
12 | 0
obvious٠٨:٥١ - ١٣٩٨/٠١/٠٥واضح آشکار بدیهیگزارش
87 | 1
indicating١٩:١٦ - ١٣٩٨/٠١/٠٤نشان دادنگزارش
9 | 1
decide١٩:١٥ - ١٣٩٨/٠١/٠٤تصمیم گرفتن، تعیین کردن، تعینن شدن مشخص کردن، مشخص شدنگزارش
94 | 2
accordingly١٩:٠٨ - ١٣٩٨/٠١/٠٤به این ترتیبگزارش
16 | 1
quite١٨:٥٩ - ١٣٩٨/٠١/٠٤1. کاملا 2. واقعا حقیقتا 3. خیلی بسیار، زیاد 4. نسبتا تا حدودیگزارش
301 | 3
similar١٨:٠٠ - ١٣٩٨/٠١/٠٤مشابه، شبیه، همانند، مانندگزارش
30 | 1
however١٧:٢١ - ١٣٩٨/٠١/٠٤با این حال، با این وجود، با وجود اینگزارش
48 | 2
١٧:١٠ - ١٣٩٨/٠١/٠٤توسطگزارش
258 | 45
specified١٧:٠٨ - ١٣٩٨/٠١/٠٤صفت: تعیین شده، مشخص شدهگزارش
5 | 1
current١٧:٠٧ - ١٣٩٨/٠١/٠٤جاری، کنونی، فعلیگزارش
170 | 1
data member١٧:٠٥ - ١٣٩٨/٠١/٠٤عضو دادهگزارش
0 | 0
single١٧:٠٣ - ١٣٩٨/٠١/٠٤تکی، تک، یکی ای، یکگزارش
23 | 1
based on١٦:٣١ - ١٣٩٨/٠١/٠٤بر اساس بر مبنایگزارش
48 | 1
wish١٦:٣٠ - ١٣٩٨/٠١/٠٤خواستنگزارش
51 | 1
base on١٦:٣١ - ١٣٩٨/٠١/٠٤براساس ، بر مبنایگزارش
69 | 0
suppose١٦:٣٠ - ١٣٩٨/٠١/٠٤فرض کردن گمان کردن، فکر کردنگزارش
46 | 1
capable١٦:٢٨ - ١٣٩٨/٠١/٠٤توانا، قادرگزارش
32 | 0
on the basis of١٦:١٦ - ١٣٩٨/٠١/٠٤بر اساس بر مبنای، برپایه یگزارش
7 | 0
on١٥:٥٧ - ١٣٩٨/٠١/٠٤بر اساسِ on demand براساس نیازگزارش
76 | 3
sort١٥:٥٥ - ١٣٩٨/٠١/٠٤مرتب کردنگزارش
34 | 1
order١٥:٥١ - ١٣٩٨/٠١/٠٤ترتیب دهی سفارش دادن، سفارش دستور دادن، دستور in order to به منظورِ، برایِگزارش
94 | 2
immediately١٥:٣٨ - ١٣٩٨/٠١/٠٤بلافاصله، فوراگزارش
30 | 1
case١٥:٣٠ - ١٣٩٨/٠١/٠٤موردگزارش
90 | 1
clear١٥:٢٨ - ١٣٩٨/٠١/٠٤آشکار بودن، واضح بودنگزارش
12 | 1
scenario١٥:١٦ - ١٣٩٨/٠١/٠٤سناریوگزارش
7 | 4
concurrent١٥:١٥ - ١٣٩٨/٠١/٠٤همزمانگزارش
39 | 1
modification١٥:١٥ - ١٣٩٨/٠١/٠٤تغییر اصلاحگزارش
30 | 1
avoid١٤:٤٣ - ١٣٩٨/٠١/٠٤دوری کردن اجتناب کردن، پرهیز کردنگزارش
28 | 2