کاربر آبادیس

کاربر آبادیس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcapitalized٢٣:٠٦ - ١٣٩٨/٠١/٢٦"با حروف بزرگ نوشتن" Every word is capitalized. هر کلمه با حروف بزرگ نوشته میشود.گزارش
18 | 1
OF٢٣:٠٠ - ١٣٩٨/٠١/٢٦به، ازگزارش
55 | 3
extension٢٢:٥٧ - ١٣٩٨/٠١/٢٦کامپیوتر: پسوند ( قسمتی از نام فایل که پس از نقطه می آید )گزارش
48 | 1
for now٢٢:٥٧ - ١٣٩٨/٠١/٢٦فعلا، اکنونگزارش
32 | 0
explore٠٠:٠١ - ١٣٩٨/٠١/٢٥بررسی کردنگزارش
232 | 1
desired٢٣:٥٨ - ١٣٩٨/٠١/٢٤مورد نظر، مد نظر، ( اونچیزی که دلخواه و مد نظر ما هستش )گزارش
60 | 1
compose٢٣:٥٦ - ١٣٩٨/٠١/٢٤تشکیل شدن، درست شدنگزارش
51 | 0
slogan٢٣:٥٤ - ١٣٩٨/٠١/٢٤"شعار"گزارش
28 | 1
remain٢٣:٥٢ - ١٣٩٨/٠١/٢٤باقی ماندن، هنوز باقی ماندنگزارش
48 | 2
precise٢٣:٤٩ - ١٣٩٨/٠١/٢٤دقیقگزارش
76 | 1
entity٢٣:٤٦ - ١٣٩٨/٠١/٢٤موجودیت، وجود individual entity موجودیت مجزا، وجود مجزاگزارش
39 | 1
individual٢٣:٤٣ - ١٣٩٨/٠١/٢٤مجزا ( از هم ) ، مستقل ( از هم )گزارش
44 | 2
whose٢٣:٤٠ - ١٣٩٨/٠١/٢٤صفت: که . . . شان، که . . . ش ضمیر: مال چه کسی، مال کیگزارش
90 | 3
blueprint٢٣:٣٨ - ١٣٩٨/٠١/٢٤بلوپرینت نقشه ساختگزارش
57 | 1
white space٢٣:٣٢ - ١٣٩٨/٠١/٢٤وایت اسپیس ( جا و مکانی که خالی گذاشته میشود )گزارش
7 | 0
ignore٢٣:٣٠ - ١٣٩٨/٠١/٢٤نادیده گرفته شدنگزارش
71 | 4
enhance٢٣:٢٩ - ١٣٩٨/٠١/٢٤افزایش دادن، بالا بردن، بهتر کردن، بهبود، ارتقاگزارش
51 | 1
core٢٣:٢٦ - ١٣٩٨/٠١/٢٤"اصلی"گزارش
46 | 1
industries٢٣:٢٢ - ١٣٩٨/٠١/٢٤صنایعگزارش
94 | 1
none٢٣:١٧ - ١٣٩٨/٠١/٢٤هیچ، هیچی، هیچ چیزگزارش
48 | 1
join٢٣:١٦ - ١٣٩٨/٠١/٢٤پیوستن، ملحق شدن، عضو شدن، شرکت کردنگزارش
64 | 2
overview٢٣:١٤ - ١٣٩٨/٠١/٢٤مرور ( مرور کلی، مرور اجمالی )گزارش
46 | 1
syllabus٢٣:١٣ - ١٣٩٨/٠١/٢٤" برنامه درسی" خلاصه مواد درسیگزارش
48 | 0
basics٢٣:١١ - ١٣٩٨/٠١/٢٤اصول the basics of the اصولِگزارش
12 | 0
onward٢٣:٠٦ - ١٣٩٨/٠١/٢٤به پیش پیش به سوی جلوگزارش
23 | 1
friction٢٣:٠٤ - ١٣٩٨/٠١/٢٤اصطکاکگزارش
37 | 1
impact٢٣:٠٠ - ١٣٩٨/٠١/٢٤تاثیر، اثر تاثیر گذاشتن، اثر گذاشتن، اثر داشتن، تاثیر داشتن small changes can create big impacts تغییرات کوچک میتوانند اثرات بزرگی ایجاد کنندگزارش
136 | 1
starting٢٢:٥٤ - ١٣٩٨/٠١/٢٤آغازین، اولیهگزارش
30 | 1
observing٢٢:٤٧ - ١٣٩٨/٠١/٢٤مشاهده، مشاهده یگزارش
23 | 0
experimentation٢٢:٤٦ - ١٣٩٨/٠١/٢٤آزمایشگزارش
28 | 0
represent٢٢:٣٨ - ١٣٩٨/٠١/٢٤نشان دادن، نمایش دادنگزارش
32 | 1
repeatable٢٢:٣٤ - ١٣٩٨/٠١/٢٤قابل تکرارگزارش
12 | 0
right now٢١:٣٥ - ١٣٩٨/٠١/٢٤در حال حاضرگزارش
60 | 1
known as٢١:٣٥ - ١٣٩٨/٠١/٢٤به عنوان . . . شناخته میشود معروف به شناخته شده به عنوانگزارش
131 | 1
center٢١:٢٨ - ١٣٩٨/٠١/٢٤وسط، مرکزگزارش
78 | 4
proceed٢١:٢٦ - ١٣٩٨/٠١/٢٤proceed to the رفتن به، به . . . رفتنگزارش
92 | 2
code٢١:٢١ - ١٣٩٨/٠١/٢٤فعل: کدزنی، کدنویسیگزارش
16 | 1
take through٢١:١٩ - ١٣٩٨/٠١/٢٤take ( someone ) through: to tell ( someone ) how ( something ) happens or is done by explaining the details of each step ""to explain something to ... گزارش
39 | 1
degree٠٤:٣٢ - ١٣٩٨/٠١/١٨مدرکگزارش
166 | 4
pay attention١٤:٥٤ - ١٣٩٨/٠١/١٤They usually watch cartoons in the morning, but this morning they aren't paying any attention to the TV. اونا معمولا صبحزود کارتون نگا میکنن. اما ام ... گزارش
18 | 1
toy١٤:٥١ - ١٣٩٨/٠١/١٤اسباب بازیگزارش
28 | 1
pour١٤:٥٠ - ١٣٩٨/٠١/١٤ریختن Ali is pouring a cup of coffee. علی داره یه فنجون قهوه میریزه.گزارش
223 | 6
italics١٤:٤٧ - ١٣٩٨/٠١/١٤in italics به صورت ایتالیک، به ایتالیکگزارش
14 | 2
VS١٤:٤٦ - ١٣٩٨/٠١/١٤در برابر، در مقابل، در مقایسه باگزارش
46 | 1
VS١٤:٤٥ - ١٣٩٨/٠١/١٤vs. در مقایسه باگزارش
145 | 4
contraction١٤:٤٢ - ١٣٩٨/٠١/١٤مخفف ( جمع: مخفف ها )گزارش
166 | 2
in progress١٤:٣٢ - ١٣٩٨/٠١/١٤is occurring, is happening در حال رخ دادن، در حال اتفاق افتادنگزارش
53 | 1
hear١٤:٣١ - ١٣٩٨/٠١/١٤شنیدن صدا، صدا را شنیدن Ali and Reza are babies. They are crying. I can hear them right now. Maybe they are hungry. علی و رضا بچن. اونا داره گریه می ... گزارش
30 | 3
right now١٤:٢٧ - ١٣٩٨/٠١/١٤الان همین الان همین حالاگزارش
57 | 1
in sum١٤:٢٦ - ١٣٩٨/٠١/١٤در مجموع خلاصهگزارش
30 | 0