برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کاربر آبادیس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

401 LOL: Laughing out loud

Occasionally mistaken for “Lots Of Love,” LOL is one of the most widely known texting abbreviations and has been around ...
١٣٩٧/١٢/١٣
|

402 اجرا، پیاده سازی ١٣٩٧/١٢/١٣
|

403 " اجرا "
توجه داشته باشید که این کلمه اسم است و نه فعل.
١٣٩٧/١٢/١٣
|

404 تخصیص = نسبت دهی = انتصاب ١٣٩٧/١١/٢٨
|

405 نشان دادن ١٣٩٧/١١/٢٨
|

406 فراهم کردن، اراِئه کردن ١٣٩٧/١١/٢٨
|

407 اولیه، ابتدایی ١٣٩٧/١١/٢٨
|

408 مفهوم.
جمع: مفاهیم
١٣٩٧/١١/٢٣
|

409 از وسط = از میان،
درون = از = از درون،
به واسطه = از طریق = بوسیله،
سرتاسر = سرتاسری = سراسر = سراسری،
تمام = تمام شدن = تمام شده،
١٣٩٧/١١/٢٣
|

410 رسم، سنت، سفارشی ١٣٩٧/١١/١٩
|

411 به هر حال، در هر دو حالت ١٣٩٧/١١/١٩
|

412 کرسر، مکان نما، نشانگر ١٣٩٧/١١/١٨
|

413 باز نویسی ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

414 تعبیه شده، جاسازی شده ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

415 بسیار بزرگ. (مفهومی بزرگ تر از کلمه Large) ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

416 از طرف ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

417 بعد، بعدش، بعد آن ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

418 ارجاع، رجوع، مراجعه، مرجع ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

419 دو نسخه ای کردن ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

420 رها کردن ١٣٩٦/١٠/٢٨
|

421 نسبت دادن ١٣٩٦/١٠/٢٨
|

422 in order to = به منظور ١٣٩٦/١٠/٢٨
|

423 به منظور، برای ١٣٩٦/١٠/٢٨
|