برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کاربر آبادیس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

301 در داخل ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

302 محلی ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

303 هیچ چیز، هیچی ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

304 نامحدود ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

305 صفت: مهم، کلیدی ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

306 شامل بودن ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

307 اندازه ثابت
یعنی اندازه اش غیرقابل تغییر است و بک بار برای همیشه تعیین میشود
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

308 ثابت ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

309 همراه بودن ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

310 اسم: شرح - توضیح
مثال: Brief description توضیح مختصر
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

311 مختصر و خلاصه ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

312 is irrelevant مربوط نیست ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

313 جلوگیری کردن (از) ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

314 شروع کردن ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

315 توالی، دنباله، زنجیره
in sequence به ترتیب، پشت سر هم
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

316 فصل ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

317 اصول اولیه ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

318 سازماندهی، ساماندهی ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

319 توصیه شده، پیشنهادی، پیشنهاد شده ١٣٩٨/٠١/٠١
|

320 مطرح شده ١٣٩٨/٠١/٠١
|

321 (برای روزنامه و مجله و غیره) نوشتن
This article is contributed by Taghi Taghavi. این مقاله توسط تقی تقوی نوشته شده است.
١٣٩٨/٠١/٠١
|

322 آن موقع، در آن موقع ١٣٩٨/٠١/٠١
|

323 that’s why ١٣٩٨/٠١/٠١
|

324 همانطور که، بطوریکه، درحالیکه ١٣٩٨/٠١/٠١
|

325 بالا ١٣٩٨/٠١/٠١
|

326 حاوی، شامل ١٣٩٨/٠١/٠١
|

327 اینکه آیا ١٣٩٨/٠١/٠١
|

328 ناسازگار ١٣٩٨/٠١/٠١
|

329 ازطرف دیگر، وگرنه ١٣٩٨/٠١/٠١
|

330 باید، باید باشد ١٣٩٨/٠١/٠١
|

331 سازگار ١٣٩٨/٠١/٠١
|

332 واضح کردن، شفاف کردن ١٣٩٨/٠١/٠١
|

333 بکار بردن، مورد استفاده قرار دادن، استعمال کردن ١٣٩٨/٠١/٠١
|

334 به نامِ ... ١٣٩٨/٠١/٠١
|

335 توضیح ١٣٩٨/٠١/٠١
|

336 اجتماعی ١٣٩٨/٠١/٠١
|

337 لغو کردن، باطل کردن، بازتعریف کردن ١٣٩٨/٠١/٠١
|

338 جزییات ١٣٩٨/٠١/٠١
|

339 که ١٣٩٨/٠١/٠١
|

340 نزدیکترین ١٣٩٨/٠١/٠١
|

341 والد ١٣٩٨/٠١/٠١
|

342 به طور پیشفرص، به صورت پیشفرض ١٣٩٨/٠١/٠١
|

343 آنگاه (اونوقت) ١٣٩٨/٠١/٠١
|

344 محل، مکان ١٣٩٨/٠١/٠١
|

345 به عبارت ساده (تر) ١٣٩٨/٠١/٠١
|

346 حافظه ١٣٩٨/٠١/٠١
|

347 مقدار ١٣٩٨/٠١/٠١
|

348 ارزیابی کردن ١٣٩٨/٠١/٠١
|

349 در حالیکه ١٣٩٨/٠١/٠١
|

350 یکسان، برابر ١٣٩٨/٠١/٠١
|