برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کاربر آبادیس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

251 شمارش ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

252 یک به یک ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

253 دریافت کردن، پس گرفتن، بازیابی ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

254 پیمایشگر ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

255 جا، مکان ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

256 گرفتن ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

257 at most حداکثر ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

258 حداکثر ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

259 قابل پیش بینی ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

260 فعل: نگاشت کردن، نگاشتن ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

261 پیمایش شدن، پیمایش کردن، پیمودن ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

262 تبدیل کردن ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

263 هیچگونه ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

264 تکراری ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

265 سلسله مراتب ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

266 مشهور است به
معروف است به
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

267 جفت ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

268 on the basis of
برپایه ی،براساس،برمبنای
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

269 بر اساس ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

270 نقشه
نگاشت
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

271 سطحی ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

272 عمیق ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

273 قید: به تنهایی ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

274 نشت ، نشتی ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

275 نکته ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

276 هربار، هر وقت، هر موقع ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

277 اجباری،الزامی ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

278 اهمیت ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

279 >> مطابقت داشتن
مشابه بودن،
برابر بودن
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

280 کاملا ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

281 سطل
کامپیوتر: باکت
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

282 تایید کردن، تایید شدن ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

283 به شرح زیر
به صورت زیر
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

284 عملی
Practical Example مثال عملی
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

285 اشکال و عیب ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

286 به گفته ی ...
بنا به گفته ی ....
بنا بر اساس .....
بر اساس ....
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

287 فقط، تنها
تازه
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

288 کامل ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

289 کار کردن ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

290 in order to به منظور، برای ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

291 (شرایط یا الزامات چیزی را) برآوردن، رفع کردن ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

292 قرارداد ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

293 منحصر به فرد ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

294 اشاره کردن ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

295 در نظر گرفتن ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

296 اثر جانبی ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

297 وارد کردن ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

298 قید کردن ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

299 کامپیوتر: دستور ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

300 اختصاص دادن، تخصیص دادن ١٣٩٨/٠١/٠٣
|