برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کاربر آبادیس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

201 توانا، قادر ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

202 بر اساس بر مبنای، برپایه‌ی ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

203 بر اساسِ
on demand براساس نیاز
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

204 مرتب کردن ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

205 ترتیب دهی
سفارش دادن، سفارش
دستور دادن، دستور
in order to به منظورِ، برایِ
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

206 بلافاصله، فورا ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

207 مورد ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

208 آشکار بودن، واضح بودن ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

209 سناریو ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

210 تغییر
اصلاح
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

211 همزمان ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

212 دوری کردن اجتناب کردن، پرهیز کردن ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

213 و همچنین، و نیز، به علاوه‌ ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

214 روی دادن ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

215 که یعنی
که به این معنی است
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

216 بی اعتبار، نامعتبر ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

217 شکست ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

218 منسوخ شده ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

219 مبحثی در برخی زبان های برنامه نویسی ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

220 مربوط، مربوطه ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

221 مبحثی در برخی زبان های برنامه نویسی ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

222 مربوطه، مربوطه ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

223 در آغاز، درنخست، در ابتدا ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

224 فعل: توجه کردن ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

225 مشترک
Important Common Points نکات مشترک مهم
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

226 addition of
افزودنِ
اضافه کردنِ
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

227 جایگزینی
جای گذاری
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

228 جلو، به جلو، بطرف جلو ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

229 به دست آوردن
تلافی کردن، انتقام گرفتن
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

230 فرد (در برابر زوج) ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

231 get even
به دست آوردن
تلافی کردن، انتقام گرفتن
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

232 به دست آوردن ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

233 در دسترس ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

234 هنوز، تا به حال، تا کنون ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

235 هر، به ازای هر، در هر (در) ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

236 یک بار، یک دفعه
زمانیکه، هنگامیکه
همینکه، به محض اینکه
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

237 تکرار ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

238 موجود
available
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

239 تمام، کلِ ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

240 صف ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

241 تنها ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

242 برای تاکید از when قوی تر است
هنگامیکه، هر گاه، هر زمان که، هر وقت که ، هر وقت، هر هنگام، هر موقع، وقتي كه، زماني كه
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

243 شمردن، یکایک شمردن، یک یک نام بردن ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

244 توانایی، قابلیت ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

245 کارکرد ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

246 بهبود یافته ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

247 اضافی ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

248 انجام دادن ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

249 جهانی، همگانی ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

250 محدودیت، کاستی، نقطه ی ضعف ١٣٩٨/٠١/٠٤
|