برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کاربر آبادیس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 شنیدن صدا، صدا را شنیدن
Ali and Reza are babies. They are crying. I can hear them right now. Maybe they are hungry.
علی و رضا بچن. اونا داره گر ...
١٣٩٨/٠١/١٤
|

102 الان
همین الان
همین حالا
١٣٩٨/٠١/١٤
|

103 در مجموع
خلاصه
١٣٩٨/٠١/١٤
|

104 بیان کردن
The SIMPLE PRESENT expresses daily habits or usual activities
حال ساده عادت های روزرانه یا فعالیت های معمول (متدوال یا همیشگی) را بیا ...
١٣٩٨/٠١/١٤
|

105 یک اسم است. اسم فرد
تلفظ: اَن
١٣٩٨/٠١/١٤
|

106 (دستور زبان) استمراری ١٣٩٨/٠١/١٤
|

107 نمودار
نقشه
جدول
طرح ریختن
نمودار کشیدن (نمودار درست کردن)
١٣٩٨/٠١/١٤
|

108 زمان حال ١٣٩٨/٠١/١٤
|

109 تحلیل
تجزیه
آنالیز
١٣٩٨/٠١/١٤
|

110 خطا
اشتباه
١٣٩٨/٠١/١٤
|

111 پیش آزمون، امتحان مقدماتی ١٣٩٨/٠١/١٤
|

112 "اگه اینطوریه"
"اگر اینطوریه"
"اگه اینطوره"
"اگر اینطوره"
اگر اینطور است
اگر اینطور باشد
اگر چنین است
اگر چنین باشد
١٣٩٨/٠١/١٤
|

113 "دستورات"، "دستورالعمل" ١٣٩٨/٠١/١٤
|

114 برگه، برگ، ورق، ورقه
Write the names of your classmates on a sheet of paper.
اسم همکلاسیهات رو روی یک برگه (وَرَق) کاغذ بنویس.
١٣٩٨/٠١/١٤
|

115 مصاحبه کردن ١٣٩٨/٠١/١٤
|

116 "محل اقامت"
اقامتگاه
محل سکونت
سکونتگاه
١٣٩٨/٠١/١٤
|

117 زادگاه ١٣٩٨/٠١/١٤
|

118 پیدا کردن، یافتن
find out your classmate's name
اسم همکلاسی هاتون رو پیدا کنید (بیابید)
١٣٩٨/٠١/١٤
|

119 درسته؟
آره؟
١٣٩٨/٠١/١٤
|

120 تو چطور؟ ١٣٩٨/٠١/١٤
|

121 چند وقت، چند وقت است که ١٣٩٨/٠١/١٤
|

122 خوابگاه ١٣٩٨/٠١/١٤
|

123 چرخیدن (دورِ، به دورِ)
The earth goes round the sun
زمین به دور خورشید میچرخد.
١٣٩٨/٠١/١٣
|

124 تابیدن ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

125 یک کمی
یه کمی
کمی
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

126 مامان بابا
بابا مامان
اولیا
والدین
پدر مادر
پدر و مادر
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

127 جمعی ١٣٩٨/٠١/٠٨
|

128 مرکب ١٣٩٨/٠١/٠٨
|

129 عام و عمومی ١٣٩٨/٠١/٠٨
|

130 برجسته و پیشتاز ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

131 برنامه درسی ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

132 مقدماتی ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

133 در نظر گرفته شدن طراحی شدن، ساخته شدن ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

134 مقدمه، پیشگفتار ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

135 محتویات ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

136 هر کدام، هر کدام از آن ها ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

137 موثر ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

138 در عمل، در اقدام، به صورت عملی ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

139 اساس، پایه، بنیاد ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

140 بُر زدن، مخلوط کردن، آمیختن، بُر (عمل بُر زدن) ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

141 با سایز ثابت
با اندازه ثابت
١٣٩٨/٠١/٠٧
|

142 کوتاه کردن ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

143 کوتاه کردن ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

144 دو نوع جمع برای کلمه index وجود دارد:
1. indexes
2. indices

معنی index: شاخص، اندیس، ایندِکس
١٣٩٨/٠١/٠٦
|

145 مناسب بودن ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

146 معادل
برابر
١٣٩٨/٠١/٠٦
|

147 نَحو ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

148 معمولا ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

149 پیمایش کردن ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

150 به جایِ ١٣٩٨/٠١/٠٦
|