امیرپرویزپویان

امیرپرویزپویان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهdhimmi١٢:١٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧اهل ذمه که منظور غیرمسلمانان می باشند گزارش
0 | 1
subjectile١٠:٤٥ - ١٣٩٩/١٢/٢٦ماده ى اثرگزارش
0 | 0
installation٠٧:١١ - ١٣٩٩/١٢/٢٦خانم میرزایی عمل چکاندن قطره instillation می باشدگزارش
9 | 0
brute force١٢:٣٩ - ١٣٩٩/١١/١٥قوه قهریهگزارش
0 | 0
unharmed١٢:٥٢ - ١٣٩٩/١٠/٢٨مصونگزارش
7 | 0
chrysostom١٦:٤٩ - ١٣٩٩/٠٣/١١اسقف اعظم قسطنطنیه و از آباء کلیسا که به وى لقب chrysostomos ( دهان طلایی ) داده شده که در انگلیسی بصورت chrysostom درآمدهگزارش
0 | 0
bear garden١٦:٠٠ - ١٣٩٩/٠٣/١١محلی در لندن بود که در قرن شانزده و هفده، از دوران الیزابت تا دوران بازگشت چارلز دوم به سلطنت در آنجا خرس ها و گاوهای نر را به جان هم می انداختند و ر ... گزارش
0 | 0
incubi١٥:١١ - ١٣٩٩/٠٣/١١جمع incubus، اهریمن یا کابوسی که می گفتند شب ها روى زن ها افتاده و با آنها عمل جنسی انجام می دهدگزارش
7 | 1
alterative١٧:٢٥ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥هر آنچه که سلامت رفته را به شخص بازگرداند - برگشت دهنده ى تندرستی.گزارش
2 | 1
petrarchian١٩:١٥ - ١٣٩٩/٠٢/٣١منسوب به فرانچسکا پترارکا، شاعر و محقق ایتالیایی و یکی از اولین اومانیست های رنسانس. اون جز اولین کیانی بود که قرون وسطی را قرن تاریک خواند.گزارش
0 | 0
petrarch١٩:١٣ - ١٣٩٩/٠٢/٣١شاعر ایتالیایی در سال ١٣٧٤ میلادی که اسعار عاشقانه اب بصورت غزل ٢٤ بیتی sonnet می ساختهگزارش
0 | 0
chlorosis١٩:٠٦ - ١٣٩٩/٠٢/٣١Chlorosis یا green sickness , نوعی کم خونی که به علت سبزشدن رنگ پوست بیمار بدین نام شناخته می شود. این بیماره را امروزه بنام کم خونی بی رنگی یا hypoc ... گزارش
2 | 0
کوتری١٩:٠٠ - ١٣٩٩/٠٢/٣١آلت فلزی که پس از گرم کردن آن برای سوزاندم یا از بین بردن بافت ها بکار میرودگزارش
2 | 0
clergy١٨:٤٠ - ١٣٩٩/٠٢/٣١اصطلاحا به کشیشانی گفته می شود که به هیچ دیر و صومعه ای وابسته نمی باشندگزارش
7 | 0
oratorian١٨:٣٦ - ١٣٩٩/٠٢/٣١گروهی از کشیشان کاتلوکیک و خادمان که در جامعه اى بدون قسم رسمی و فقط به پیومد خیریه به هم پیوسته، و زندگی می کنند. این گروه توسط سنت فیلیپ نری در رم ... گزارش
2 | 0
dragonnades١٨:٢١ - ١٣٩٩/٠٢/٣١شکنجه هاى پادشاهی : شکنجه هاى لوئی چهاردهم نسبت به پروتستان ها - آریانپورگزارش
0 | 0
quietism١٨:١٧ - ١٣٩٩/٠٢/٣١آرامش خواه ، تقدیرباورگزارش
0 | 0
odium theologicum١٨:٠٩ - ١٣٩٩/٠٢/٣١تعصب شدید مذهبی به نحوی که شخص حاضر به مباحثه ى منطقی نمی باشدگزارش
0 | 0
بلعزبول١٦:٥٥ - ١٣٩٩/٠٢/٣١نام یکی از خدایانی که در فلسطین مورد پرستش بوده و سپس شیطان یا دیو بدین اسم نامیده شدند.گزارش
0 | 0
bleezebul١٦:٥٤ - ١٣٩٩/٠٢/٣١نام یکی از خدایانی بوده که در شهر Ekron واقع در فلسطین مورد پرستش بوده است ، سپس شیطان یا دیو به این اسم نامیده شد. در اصطلاح کتاب مقدس فارسی بعلزبول ... گزارش
0 | 0
relax١٦:٣٧ - ١٣٩٩/٠٢/٣١رخوت Damn braces, bless relaxes William Blake نفرین آدمی را استوار سازد، دعاى خیر رخوت آورد. ویلیام بلیکگزارش
12 | 1
مایه ور١٦:٠٥ - ١٣٩٩/٠٢/٣١ارجمند و بزرگوارگزارش
7 | 0
روزبان١٦:٠٤ - ١٣٩٩/٠٢/٣١جلادگزارش
0 | 0
ناسوده١٧:٣٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٩تازه و غیر مستعملگزارش
0 | 0
hunter gatherer١٦:١٤ - ١٣٩٩/٠٢/٢٩عشیرهگزارش
5 | 1