بهزاد

بهزاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهventrolateral١٥:٥٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٦ventral and lateral sides شکمی - جانبیگزارش
0 | 0
functional dissociation١٣:٢٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٦گسست کارکردیگزارش
2 | 0
discrete time systems١٩:٠٩ - ١٤٠٠/٠٥/١٤سیستم های گسسته در زمانگزارش
0 | 0
power factor correction١١:٣٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦اصلاح ضریب توانگزارش
5 | 0
undershoot١٣:٢٩ - ١٤٠٠/٠٤/١٧فرارفت overshoot فرورفت undershootگزارش
2 | 0
supporting wall١٦:٢١ - ١٤٠٠/٠٤/١٦دیوار باربرگزارش
2 | 0
safety critical١٦:٠٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣حساس به ایمنیگزارش
0 | 0
unstably١٩:٥٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٢بی ثباتگزارش
0 | 0
se�vere turbulence١١:٣٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠١چاله هوایی خطرناکگزارش
0 | 0
quantifiable١١:٥٤ - ١٤٠٠/٠٣/٣١قابل سنجش یا تعیینگزارش
0 | 0
orange tree gorgonian١٦:٢٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٢درختچه مرجانی نارنجیگزارش
0 | 0
genotypically١٩:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠ترکیب ژنتیکی گزارش
2 | 0
fabless٢٣:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧بدون ساختگزارش
2 | 0
invisibilisation١٧:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤ناپدید سازیگزارش
5 | 0
matlab١٣:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٣نرم افزار متلبگزارش
5 | 0
peak signal to noise ratio١٣:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٣نسبت اوج سیگنال به نویز ( PSNR ) dBگزارش
2 | 0
zero padding١٨:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٢پر کردن صفرگزارش
0 | 0
silo mentality١٧:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٦تفکر جزیره ایگزارش
2 | 0
grounded neutral١٩:٠٠ - ١٣٩٩/١١/٠٨سیم میانی زمینگزارش
2 | 0
humanistic٢٣:٤٠ - ١٣٩٩/١٠/٢٢بشردوستانهگزارش
5 | 0
top١٢:٥٥ - ١٣٩٩/١٠/٢١راسگزارش
0 | 0
historical١٤:٤٧ - ١٣٩٩/١٠/١٩گذشتهگزارش
9 | 0
fullest٠١:٢٧ - ١٣٩٩/١٠/١٩fullest value بیشترین تاثیرگزارش
2 | 0
confrontational٠١:١٦ - ١٣٩٩/١٠/١٩در رشته رشته علوم ارتباطات اجتماعی : مقابله ایگزارش
7 | 0
grounded٢٠:٢٢ - ١٣٩٩/١٠/١٨پایه ریزی شدهگزارش
12 | 0
experiential exercise١٣:١٥ - ١٣٩٩/١٠/١٨تمرینات تجربی گزارش
7 | 0
self initiated١١:٤١ - ١٣٩٩/١٠/١٥ابتکاریگزارش
12 | 0