برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

بهزاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 درختچه مرجانی نارنجی ١٤٠٠/٠٣/١٢
|

2 ترکیب ژنتیکی
١٤٠٠/٠٢/٣٠
|

3 بدون ساخت ١٤٠٠/٠٢/٢٧
|

4 ناپدید سازی ١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

5 نرم افزار متلب ١٤٠٠/٠٢/٢٣
|

6 نسبت اوج سیگنال به نویز (PSNR) dB ١٤٠٠/٠٢/٢٣
|

7 پر کردن صفر ١٤٠٠/٠٢/٢٢
|

8 تفکر جزیره ای ١٤٠٠/٠٢/١٦
|

9 پرسش مفتوح ١٣٩٩/١٢/٠١
|

10 سیم میانی زمین ١٣٩٩/١١/٠٨
|

11 بشردوستانه ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

12 راس ١٣٩٩/١٠/٢١
|

13 گذشته ١٣٩٩/١٠/١٩
|

14 fullest value
بیشترین تاثیر
١٣٩٩/١٠/١٩
|

15 در رشته رشته علوم ارتباطات اجتماعی : مقابله ای ١٣٩٩/١٠/١٩
|

16 پایه ریزی شده ١٣٩٩/١٠/١٨
|

17 تمرینات تجربی
١٣٩٩/١٠/١٨
|

18 ابتکاری ١٣٩٩/١٠/١٥
|