کانون ترجمه و ویرایش بهین ترنس

کانون ترجمه و ویرایش بهین ترنس کانون ترجمه و ویرایش بهین ترنس
بهین ترنس با گردآوری گروهی از مترجمان و ویراستارهای حرفه ای آماده عرضه خدمات ترجمه و ویرایش برای دانشجویان و موسسات آموزشی است.
دانلود رایگان مقاله علمی و فروش ترجمه فارسی مقاله با قیمت مناسب
آدرس سایت
www. behin - trans. com
ایمیل
behintrans@gmail. com
اینستاگرام
translation_of_paper

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهinstrument١٥:٥٨ - ١٣٩٨/٠٦/٢٦ابزار دقیق اندازه گیریگزارش
32 | 2
imaginary exposure١٢:٥٥ - ١٣٩٨/٠٦/١٠مواجهه پنداری ( روان شناسی )گزارش
12 | 1
pattern breaking١٨:٣٧ - ١٣٩٨/٠٦/٠٦الگوگریزیگزارش
9 | 1
dysmorphophobia١٥:١٩ - ١٣٩٨/٠٥/٢٩خود زشت انگاری یا دیسمورفوفوبیا ( پزشکی و روان‏شناسی )گزارش
9 | 1
climb over١٦:٠٤ - ١٣٩٨/٠٥/٢٧جابه جا کردن؛ برداشتن مانع To climb over something is to pass an obstacle by climbing up one side of it and then down the otherگزارش
21 | 1
projectuality١٦:٠٤ - ١٣٩٨/٠٥/٢٥دلگرمی؛ امیدواریگزارش
9 | 0
call into question١٥:٥٩ - ١٣٩٨/٠٥/١٨زیر سئوال بردنگزارش
25 | 0
gesture١٢:٣٧ - ١٣٩٨/٠٤/١٤حرکات بیانگر ( در روان شناسی )گزارش
34 | 1
disgregate١٢:١٨ - ١٣٩٨/٠٤/٠٨جداسازی؛ متلاشی کردن؛ پراکنده سازیگزارش
12 | 0
avoidant١١:٤٢ - ١٣٩٨/٠٤/٠٦انزواطلبیگزارش
16 | 1
obsessive compulsive١١:٤٢ - ١٣٩٨/٠٤/٠٦وسواس فکری/ عملیگزارش
32 | 1
self aspects١١:٤١ - ١٣٩٨/٠٤/٠٦جنبه های خودگزارش
7 | 0
abstraction١١:٤٠ - ١٣٩٨/٠٤/٠٦the quality of dealing with ideas rather than events کیفیت بررسی ایده های ذهنی به جای رویدادهاگزارش
30 | 2
stock keeping unites١٢:٠٥ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤واحدهای شناسه دارگزارش
2 | 0
muck١٢:٠٧ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤اتلاف وقتگزارش
9 | 1
wholesale price١٢:٠٩ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤قیمت عمده فروشیگزارش
12 | 0
super trend١٢:٠٠ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤روند مُد یا ترندگزارش
2 | 0
streaming١٢:٠٦ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤رسانه سیالگزارش
28 | 1
one size fits all١١:٥٩ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤یک اندازه واحد برای همهگزارش
14 | 1
disassembly١١:٥٩ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤جداسازی اجزاءگزارش
23 | 0
pitch١٢:٠٧ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤تبلیغ فروشگزارش
71 | 0
alternative١١:٥٧ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤رویکردگزارش
32 | 2
go to market١٢:٠٦ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤بازاریابی در بازارگزارش
2 | 0
spread١٢:٠٩ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤تفاوت بین قیمتگزارش
37 | 1
edge unbundling١١:٥٨ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤تفکیک سازی مزیت حاشیه ایگزارش
5 | 0
reckoning١٢:٠٨ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤محاسباتگزارش
5 | 1
sales associates١٢:٠٤ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤گروه های خدمات مشتریگزارش
16 | 1
back end technology١٢:٠٧ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤فناوری خادمگزارش
5 | 0
clientele١٢:٠٣ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤مشتریانگزارش
25 | 1
flagship١٢:٠٦ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤محصول برترگزارش
28 | 0
know how١٢:٠٦ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤فوت و فن؛ دانش عملیگزارش
12 | 1
business to business١٢:٠١ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤خدمات تجاری بنگاه به بنگاهگزارش
16 | 0
tech savvy١١:٥٤ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤well informed about or proficient in the use of modern technology, especially computers. متخصص فناوری مدرن به ویژه کامپیوترگزارش
32 | 1
bricks and mortar١٢:٠٤ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤خدمات بدون استفاده از اینترنتگزارش
16 | 1
enhanced stores١٢:٠٥ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤فروشگاه های پیشرفتهگزارش
2 | 0
razor thin١٢:٠٤ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤بسیار کوچکگزارش
7 | 0
options١١:٥٥ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤محصولات رایگان جانبیگزارش
9 | 1
upkeep١٢:٠٣ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤هزینه تعمیرونگهداریگزارش
16 | 0
deli counter١٢:٠٢ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤غذاهای پخته و کارخانه ای آمادهگزارش
2 | 0
ancillary١٢:٠١ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤جانبیگزارش
18 | 0
edge achiever١١:٥١ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤مزیت اولی بودنگزارش
5 | 0
stepping stone١٢:٠٠ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤سکوی پرتابگزارش
87 | 1
de contenting١١:٥٨ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤محتوازداییگزارش
5 | 0
charge١١:٥٩ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤هزینه سرانه خدماتگزارش
28 | 2
merchandising١١:٥٣ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤بازارپردازیگزارش
28 | 1
traction١١:٥٦ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤کشش بازارگزارش
32 | 0
customer permission set١١:٥٨ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤جعبه تنظیمات و دستورات مشتریگزارش
2 | 0
unbundle١١:٥٧ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤تفکیک سازیگزارش
12 | 1
enhancement١١:٥٦ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤به هنگام ساز:توسعه نرم افزاری و سخت افزاریگزارش
9 | 1
in app١١:٥٦ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤درون برنامه ایگزارش
7 | 1