برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

باور موری بازفت

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 توره در گویش زبان بختیاری به معنی شغال یا ( سگ گرگ)میباشد ولی در معانی دیگر به معنی گروه ودسته نیز بکار میرود. ١٣٩٨/٠٧/٠٣
|

2 واژه تورن در گویش بختیاری به معنای غلطاندن، پیچاندن، وتاب دادن است. ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|