برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

باران پناهیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 توانستن.ممکن است.توانستن ١٣٩٧/١١/٢٣
|

2 غیر.مغایر.مختلف.گوناگون.مختلف.
متفاوت.جورواجور.دارای تفاوت.متنوع.متمایز.ناهمسان.نابرابر.
غیر عادی.نابهنجار
١٣٩٧/١١/٢٣
|

3 روده .دل .احساسات.درون هر چیز.شکم. اندرون. ١٣٩٧/١١/٢٣
|

4 انواع .متنوع ١٣٩٧/١١/٢٣
|

5 کشت.خیش.کشاورزی.زراعت.کشت و زرع ١٣٩٧/١١/٢٣
|

6 کشور هندوستان ١٣٩٧/١١/٢٣
|

7 عقاب
شاهین
دال
آله
باز
قرهقوش
١٣٩٧/١١/٢٠
|

8 Mountain
صخره
کوه
١٣٩٧/١١/٢٠
|

9 Climbing
کوه نوردی
صخره نوردی
سنگ نوردی
١٣٩٧/١١/٢٠
|

10 Wilderness
بیابان
خشکی
جایی که آب ندارد
١٣٩٧/١١/٢٠
|