برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

بهمن محمد زمانبیکی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مزلقان چای نام روستایی در بخش نوبران ساوه ودر کنار رود خانه مزلقان چای واقع میباشد .مزلقان از واژه مردگان بوجود آمده است .و چای هم نام رود به ترکی می ... ١٣٩٦/٠٥/٢٥
|