بهار

بهار

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهshowy٠٩:٣٤ - ١٣٩٩/٠٣/٢٥پر زرق و برقگزارش
0 | 0
undesired٠٠:٤٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥نامطلوبگزارش
9 | 0
routinely١٣:١٧ - ١٣٩٩/٠٢/٢٣از سر عادت، عادی، روزمرهگزارش
0 | 1
opaquely١٣:٠٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٣مبهم ، نامفهومگزارش
0 | 0
conscionably١٢:٥٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٣هوشیارانه ، آگاهانه، از قصدگزارش
0 | 0
tense١٢:٠٧ - ١٣٩٩/٠٢/٢٣گرفته، دَر همگزارش
12 | 2
cloche٢٢:٣٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٤کلاه لبه دارگزارش
0 | 0
blind٢٢:٢٠ - ١٣٩٩/٠٢/١٤کرکرهگزارش
18 | 1
deviance٠٨:٥٦ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧ناهنجار، ناهنجاریگزارش
5 | 0
strangeness٠٨:٥٥ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧ناملموس نامأنوس نامحسوسگزارش
0 | 1
persistent٠٨:٥٤ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧درون مانگزارش
0 | 2
sanction٠٨:٥٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧طرد شدگیگزارش
7 | 1
midpoint٠٨:٥٠ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧اواسطِ. . . میانه ی. . .گزارش
7 | 0
unrelated٠٨:٤٨ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧نامربوط گزارش
14 | 0
dismissed٠٨:٤٤ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧رهاشده ، مطرودگزارش
9 | 0
state٠٨:٣٤ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧موقعیتگزارش
16 | 1
unappeasable٢٢:٣١ - ١٣٩٩/٠٢/٠١تسکین ناپذیرگزارش
0 | 0
enormous٢١:٥٠ - ١٣٩٩/٠٢/٠١غول آساگزارش
18 | 1
aimlessly١٩:٢٥ - ١٣٩٩/٠٢/٠١بدون مقصد ، بی هدفگزارش
2 | 0
unwillingly١٨:٥٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠١از سر بی حوصلگیگزارش
5 | 1
unsettling١٦:٤٧ - ١٣٩٩/٠١/٢٨وحشت افزا هراس آورگزارش
12 | 1
ironic١٦:٣٦ - ١٣٩٩/٠١/٢٨بازیگوشانهگزارش
5 | 2
unpromising١٦:٢٥ - ١٣٩٩/٠١/٢٨خزن آلود یأس آلودگزارش
0 | 0
friendliness١٦:٢١ - ١٣٩٩/٠١/٢٨عطوفتگزارش
7 | 0
scrimp١٥:١٩ - ١٣٩٩/٠١/٢٨برای انجام کاری پس انداز یا ذخیره کردنگزارش
2 | 0
tether١٥:١٦ - ١٣٩٩/٠١/٢٨پایبند کردن ( مثلا علتی یا کسی که مرا به چیزی پایبند کند )گزارش
7 | 1