برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

بهار رسولی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 روانشناسی : روان بودن زبان، متضاد : لکنت ١٣٩٩/١٢/٠٧
|