برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Bahar.sh

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 حانیه یکی از القاب حضرت فاطمه است و به معنای مهربان و دلسوز در حق شوهر می باشد. ١٣٩٧/١٢/٢٨
|

2 اسم دومین پسر کوروش پادشاه هخامنشی و برادر کمبوجیه ١٣٩٧/١١/٢٩
|

3 اسم یکی از سرداران داریوش ١٣٩٧/١١/٢٩
|

4 عزیزِ پدر،افتخارِ پدر ١٣٩٧/١١/٢٩
|

5 به معنای خدا شناسی،معرفت ١٣٩٧/١١/٢٩
|

6 دیر،گذشته،کند ١٣٩٧/١١/٢٩
|

7 دریاچه،استخر،برکه ١٣٩٧/١١/١٥
|

8 طراوت و تازگی،نو شدن،زنده شدن ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

9 خنگ،ابله،کودن،اسکول ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

10 او زیر چشمش سیاه شده(گود رفتن زیر چشم) ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

11 تماشای آتش بازی ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

12 لخت ،عریان،بدون پوشش،رک،صاف و پوست کنده ١٣٩٧/٠٩/١٩
|