برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

بهنام ادیبی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تکلیف اگر از ناحیه کسی که احتیاجی به ما ندارد صادر شود یعنی خدای مهربان فقط به منزله خیر خواهی میتواندباشد نه چیز دیگر و این به نفع تکلیف شونده است پ ... ١٣٩٩/١٠/٢٩
|