بابک امیری

بابک امیری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهdon't cry over spilt milk٢٠:٥٦ - ١٣٩٨/٠٩/٠٤برای کاری که شده، غصه نخور!گزارش
12 | 0
pleasure to meet you١٢:٠٤ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥آشنایی با شما، باعث افتخار ه.گزارش
12 | 0
the apple never falls far from in the tree١٦:١٣ - ١٣٩٨/٠٨/٠٢ضرب المثل انگلیسی: یعنی به پدر خود رفتن، شبیه والدین خود بودن.گزارش
2 | 0
that's the way the cookie crumbles١٥:٥١ - ١٣٩٨/٠٧/٢٥این کارها تا بوده همین جوری بوده!گزارش
14 | 0
don't beat around the bush١٥:٣١ - ١٣٩٨/٠٧/٢٥حرف رو در دهان چرخاندن.گزارش
0 | 0
it costs an arm and a leg٠٠:٢٢ - ١٣٩٨/٠٧/١٧خیلی گرونهگزارش
9 | 0
you hit the nail on the head٠٠:١٦ - ١٣٩٨/٠٧/١٧زدی به خال! درست حدس زدی.گزارش
5 | 0
HAY٠٠:١٢ - ١٣٩٨/٠٧/١٧یونجهگزارش
34 | 0
don't make a scene٢٣:٥١ - ١٣٩٨/٠٧/١٦آبروریزی نکن!گزارش
14 | 0
an age١٩:٣٥ - ١٣٩٨/٠٧/٠٧دوره، عصرگزارش
0 | 0
all things considered١٨:٥١ - ١٣٩٨/٠٧/٠٧با در نظر گرفتن تمام شرایط. با در نظر گرفتن تمام شرایطگزارش
14 | 0
order٢٠:٤٦ - ١٣٩٨/٠٧/٠٥An order : دستور یا سفارش Order: نظم این دو تا فرق دارند.گزارش
34 | 1
to get along١٧:٣٢ - ١٣٩٨/٠٧/٠٥مدارا کردن سازش کردن با هم کنار آمدنگزارش
5 | 0
nothing ventured nothing gained١٧:٢٤ - ١٣٩٨/٠٧/٠٥۱ - هر که طاووس خواهد، جور هندوستان کشد. ۲ - هر کسی در طلب موفقیت است، باید سختی ها را تحمل کند.گزارش
32 | 0
ignorance is bliss١٤:١٨ - ١٣٩٨/٠٧/٠٥هر چی کم تر بدونی، بهتره.گزارش
16 | 1