برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آزیتا مهری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ترتیبات
سلسله مراتب
١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

2 محل اسکان
سکونت گاه
محل اقامت
محل زندگی
١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

3 آفرین.
مرحبا
باریکلا
خوب بود
١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

4 چیپس
ورق های نازک سیب زمینی سرخ شده
١٣٩٧/١٢/١٣
|

5 قدیمی
از مدافتاده
١٣٩٧/١١/١٤
|

6 مافوق صوت
فراصوتی
١٣٩٧/١١/١٣
|

7 دستوری
آمرانه
١٣٩٧/١١/١٣
|

8 حواس جمع
مراقب
مواظب
١٣٩٧/١١/١٣
|

9 کمک راننده
شاگرد
کسی ک روی صندلی کنار راننده میشینه
١٣٩٧/١١/١٣
|

10 تیر چراغ برق
پایه ی برق توی خیابان و جاده
نور توی خیابان و جاده
١٣٩٧/١١/١٣
|

11 زیر
تحت
١٣٩٧/١١/١٣
|

12 فراوانی
تکرر
فزایش
١٣٩٧/١١/١٢
|

13 اصرار کردن
سماجت کردن
پافشاری کردن
١٣٩٧/١١/١٢
|

14 ضربه زدن
سیلی زدن
١٣٩٧/١١/١٢
|

15 برگشتن ب سمت
رو کردن به ..
١٣٩٧/١١/١٢
|

16 بازپروری
اصلاح و تربیت مجدد
١٣٩٧/١١/١٢
|

17 چشم به راه بودن
چشم انتظار بودن
انتظار چیزی یا کسی را کشیدن
منتظر بودن
١٣٩٧/١١/١٢
|

18 آشغال
زباله
دورریختنی
١٣٩٧/١١/١٢
|

19 موج آب
موج مو
١٣٩٧/١١/١٢
|

20 صمیمانه
دوستانه
محبت آمیز
١٣٩٧/١١/١٠
|

21 زمین زراعی
مزرعه
١٣٩٧/١١/٠٨
|

22 تک
فردی
١٣٩٧/١١/٠٨
|

23 خوش بگذره
خوش باشی
١٣٩٧/١١/٠٧
|

24 تماس گرفتن
ارتباط برقرار کردن
١٣٩٧/١١/٠٧
|

25 باحال
خفن
جالب
١٣٩٧/١١/٠٦
|

26 غافلگیر شده
١٣٩٧/١١/٠٦
|

27 دفاع گونه
١٣٩٧/١١/٠٦
|

28 غلبه کردن بر
خلاص شدن از
١٣٩٧/١١/٠١
|

29 بخش تقاضای وسائل ١٣٩٧/١١/٠١
|

30 مدرسه ی موج سواری ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

31 رمز
سیستم
مجموعه
١٣٩٧/٠٨/٢٥
|

32 توانایی
توان
قدرت
١٣٩٧/٠٨/١٨
|

33 مقدمه
سرآغاز
١٣٩٧/٠٨/١٧
|

34 مجازی
اینترنتی
شبکه ایی
١٣٩٧/٠٨/١٦
|

35 مکر کردن
حقه زدن
١٣٩٧/٠٨/١٥
|

36 مکارانه
فریبکارانه
بانیرنگ
١٣٩٧/٠٨/١٥
|

37 ناچیز
اندک
جزئی
١٣٩٧/٠٨/١٥
|

38 معدوم کردن
نابود کردن
١٣٩٧/٠٨/١٥
|

39 قطع ارتباط
شکستن
١٣٩٧/٠٨/١٥
|

40 توجیه ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

41 عامدانه
از قصد
١٣٩٧/٠٨/١٥
|

42 نابجا
بی تضمین
١٣٩٧/٠٨/١٥
|

43 توزیع
پخش
١٣٩٧/٠٨/١٥
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 paw
• The man had paws as big as those of a bear.
• مرد چنگال هایی به بزرگی چنگال خرس داشت
١٣٩٧/١١/٠٣
|