برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آزاد ادوای

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 جناب حسین اگر زبان شناس بودی میدونستی زبان اورامی یعنی چی باید بگردی پیدا کنی وسوال کنی شاید اگاهیت بره بالا از روی غرض جواب نده چون لازم نمیدانم ... ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

2 ما پان کورد تو به خودت چی میگویی حتما منم باید به شما بگویم پان ترک غیر این نیست اگر توانستی مدرک بیار نه اینکه چند نفر بیان لایک کنند بعضی موقع تاری ... ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

3 غروب یا اروب از اروپ گرفتە شدە ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

4 من نمیدانم اقای حسین که حتا مانایی اسم خودشم نمیداندچه دژمنی با کوردا دارد همه دنیا میداند که ترکها ارمنه را قتل عام کردند چرابه کردا نصبت میدهد اگ ... ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

5 لو در زبان کوردی سورانی هولیری یا اربیل یعنی( چرا)
در اورامی لولو به بچه یتیم گفته میشود یا بچه که داره گریه میکند یا مشکلی دار میگوند اخ لوله ...
١٣٩٩/٠٢/٢١
|

6 عمو در زبان کوردی اورامی( مامو )کرمانجی( آپو )سورانی( مامه ) این واژهای کوردی به نظر من درسته تر این واژه را عربها دزدیدن وبه عمه هم در اورامی (مه ت ... ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

7 قدیما کسی که اعدام میشد میگفتند سه دارهسه تکه دار را به هم میچسپاندن ومردم را اعدام میکردند
دار از درخت کوچک تر است بین درخت وگیاه را دار می ...
١٣٩٩/٠٢/١٣
|

8 کوچک یا کەوچەک این یواژه در اورامی یعنی کمی
میگوند کەوچەک یا کوچه از اون مثلا پنیر به من بدهید
واژه اورامیش میشود (وچکله )یا (وردیکله)
١٣٩٩/٠٢/١٢
|

9 این واژه نیز اورامی است که الانم تلفظ میشود خلک یا خلکه ک یا خلکان
خالق ک را به ق عربها تلفظ کردند از اورامی یا کوردی دزدیده شده است
خ ...
١٣٩٩/٠٢/١٢
|

10 دژمن یک واژه اورامی یا کوردیست
به معنی فوش دادن نیز میاید
دژمان یعنی فوش
دژمان یعنی کسی که در روبه روی توست
دژ کسی که روبه روی تو وا ...
١٣٩٩/٠٢/١٢
|

11 در اورامی یا سورانی
پرچم یک واژه کوردیه الانم استفاده میشود
پر به منعی پرچ یا موی سر کە ازروی صورت میاد پایین وچم به معنی چشم است
(او پە ...
١٣٩٩/٠٢/١٢
|

12 نقشه یک واژه دزیده شده توسط عرب با تغیر کوچک این واژه نخش یا نخشین یک واژه اورامی است یا نگار یا نگار کیش یا نگارنده در سورانی به کار گرفته میشود ن ... ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

13 سور یعنی سرخ فارسی وگرمز یونانی دریای سور هم داریم عربها سور میگویند یک شهر هم در لبنان داریم که اونم سور بهش میگویند ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

14 بن یک واژه اورامی بیخ هر چیزی را بن میگویم بن و داری یا درخت بن و کیشی یا کوه یا اینا بن ش نه یعنی در بیخ ان قرار دارد ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

15 در کوردوار چهار واژه داریم باکور یعنی شمال_ باشور یعنی جنوب_ روژهلات یعنی شرق_ روژاوا یعنی غرب ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

16 این واژه کوردی هست یعنی شم یعنی شمع ومال یعنی خونه عربهای چون خونه نداشتن به کسای که در شمال بودن شمال میگفتند
یک بادی هم همیشه از بالا میاید در ...
١٣٩٩/٠٢/١٢
|

17 این واژه که الان شده غروب به دست عربها عوض شده این واژه ریشه ان اورامیه وه به ان اروپ بوده که با تلفظ غلط عرب شده غروب الان اروپ ما شده اروپا ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

18 تاریخ یه واژه اورامیه به معنای تار به معنی زعیف دیدن و ریخ ریخ یعنی ریشه
به ریشه درخت میگوند ریخه
١٣٩٩/٠٢/١٢
|

19 انگولک کردن واژه اورامیه که ان به معنی کونه وگولک به معنی انگوشت یعنی انگوشتت را در کون کسی فرو کردن که به فارسی به ان یاعن میگویند ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

20 فیل درستش پیل هست چون خیلی قدرت مند هست
به بطی هم پیل میگویند چونداسم فیل گرفته میشود وهنیها هم بهش پیل میگوید ودر زبان لکی یا کلهوری یا لری به پ ...
١٣٩٩/٠٢/١٢
|

21 نوخ یا شرناخ درسته نه نوح کشتی شم پیدا کردن و ان نیز در یک شهر کورد وار نشین هست ناخ به معنی وجود یا شاخ یا کوه هست ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

22 در اورامی یعنی ترکان وقتی ماده سگی میزاد بهش میگویند ترکان
وترک را نیز ترک یا درز گویند
١٣٩٩/٠٢/١٢
|

23 در جواب اقای حیسن دوست من حتا یک کلمه هم که باشد خیلی چبزهارا عوض میکند

اسامی تاریخی استانبول ویرایش

بیزانتیوم
آگوستا آنتونینا
رم ...
١٣٩٩/٠٢/١٢
|

24 قبل اسلام بولگس چی بودش
تاریخ درسته نه تاریک چون از ریخه یا ریشه می آید هیچ ربطی هم به عرب ندارد
١٣٩٩/٠٢/١٢
|

25 دوست اذری من اینجا که میگید اورمان یعنی جنگل شاید باشد ولی اونجای که من زندگی میکنم جنگل نیست اوجا کوه داره دره داره ولی اسمش اورمان حضرت پیشالیارم ا ... ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

26 در مورد کورد بودن وزبانهای دیگر
زبان ابزاریست برای فهمیدن نه جنگو جدال
من به عنوان یک کورد یه چیزی را فهمیدم
اینجا کسانی هستند که هیچ تمامن ...
١٣٩٩/٠٢/١٠
|

27 نام بسام کورد
اون اخر پسوند اسمشم مشخصه سگزی یا سقز کنونی یا سکاها است
١٣٩٩/٠٢/١٠
|

28 قین در اورامی
به مانای بدم میاید از تو
بدم میاد ازش
١٣٩٩/٠٢/١٠
|

29 تاته یعنی پدر در اورامی ١٣٩٩/٠٢/١٠
|