آیسان

آیسان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهend of١٧:١٥ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢آخر. پایانگزارش
7 | 0
اخوای١٢:١٧ - ١٣٩٩/٠٨/١٥برادرها برادرانگزارش
9 | 0
eason called you١٤:٥٨ - ١٣٩٩/٠٨/١٣علت تو را صدا زدگزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهdangerous١٨:٤٧ - ١٣٩٩/٠٨/٠٧
• A wolf is a dangerous wild animal.
گرگ حیوانی خطرناک و وحشی است
14 | 1