برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمدرضاایوبی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 جیجه منطقه خیلی زیبا و مناسب برای سکونت در تمام فواصل سال است جیجه جایست که نذیر آن در تمام ولایت فراه وجود ندارد از هر نظر که بنگریم .مردم جیجه از ی ... ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|