دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٦٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٦,٢١٥
لایک
لایک
٥٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٥٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٥

👈Not easy to believe👉

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
-١٦

بلند شو

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه

Going through=در حال رفتن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
-١٠

بازگشتن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه

Bbc. coبازگشتن

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٤ سال پیش
متن
She treated the baby roughly.
دیدگاه
-١٤

او با بد خلقی با کودک شروع به رفتار کرد

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The plane will arrive at ten o'clock approximately.
دیدگاه
-٥٥

هواپیما تقریبا ساعت ده می خواهد حرکت کند

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.