آیدا مسعودی

آیدا مسعودی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهtought١٥:٢٨ - ١٤٠٠/٠٥/١٣زمان گذشته فعل teach است بمعنی تدریس کرد.گزارش
5 | 0
antivirus١٨:١٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥ضد ویروسگزارش
0 | 0
accelcration١١:٥٢ - ١٤٠٠/٠٤/٣٠شتابگزارش
0 | 0