برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عطیه عبدالمناف

عطیه عبدالمناف

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اسم مفرد ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

2 enigmatic ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

3 seven wonders of the world ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

4 virgin ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

5 vergen ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

6 touristy ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

7 tourism ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

8 round trip ١٣٩٨/٠٨/١٣
|