برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آتنا صابرنژاد

🚣‍♂️🌊🛶درباره قایق های ساکن موج ها تصمیم میگیرند پس در زندگی هدف داشته باشید.🚣‍♂️🌊🛶
خواستم از مدیر آبادیس بابت این دیکشنری تقدیر و تشکر کنم و این بهترین دیکشنری هست که من تاکنون استفاده کرده ام.ممنونیم که این دیکشنری کامل را در اختیار ما زبان آموزان قرار دادید.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بیاد اوردن، یاداوری کردن، یاداور شدن
معانی دیگر: یادآوری کردن، تذکر دادن، به یاد کسی آوردن، یاد انداختن
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

2 هفتگی، هفته به هفته، هفتهای یکبار معانی دیگر: هر هفته، هفت روز یکبار، هفته نامه ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

3 نوعی جشنواره که حالت مسابقه ای دارد و در آمریکا برگزار میشود. ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

4 معانی : آب، ما (h2o)، (معمولا جمع) آب معدنی، (جمع) آب های فلات قاره، (آب های) ساحلی، (رود و دریا) ژرفا، عمق آب، میزان آب، (معمولا جمع) دریا، آب منزل، ... ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

5 • (1) تعریف: a narrow strip or band of colorful material such as satin or rayon, used to hold the hair, to tie up and decorate gift packages, and the ... ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

6 Land travel ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

7 مسافر، رونده، گذرگر، مسافرتی ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

8 مرکز تناسب اندام ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

9 one of a breed of large domestic cattle commonly used as draft animals, esp. an adult, castrated male. ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

10 A shapes like an egg ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

11 having a feeling of well-being or bodily ease ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

12 to be or become ineffective or unsuccessful; be lacking in an effort or attempt ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

13 a sock that reaches slightly above the ankle ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

14 a person who sells goods or services as an occupation, esp. in a store or throughout a specific geographic territory ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

15 the act of receiving, or the condition of having received; receiving; reception ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

16 (to return or restore (money ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

17 anything that indicates the presence or existence of a fact, event, quality, or tendency; indicator; indication ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

18 a knitted shirt, pullover, or jacket ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

19 A secret is not or must not be knownby other people ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

20 تصور کردن. فکر کردن ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

21 متنفر ١٣٩٦/١٢/١٨
|

22 شکر،قند
١٣٩٦/١٠/١٦
|

23 بیش از این ها ١٣٩٦/٠٢/٢٢
|