برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آتنا فتاحی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 .And etc ١٤٠٠/٠٤/٣١
|

2 افرادی که این مهارت را در خود دارند در یادگیری چیزهای جدید بسیار مهارت دارند انها مخصوصا در ریاضی عالی هستند و در حل مشکلات بسیار سریع عمل می کنند . ١٤٠٠/٠٤/٢٦
|

3 Ordinary peoples ١٤٠٠/٠٤/٢١
|

4 Destroy;;
Example:they tried to killing off the welsh language
در اینجا به معنی از میان برداشتن؛؛از بین بردن
١٤٠٠/٠٤/٢١
|

5 In some cases it means some who tell you about your future ;;but it also mean some one
whose job is to choose the best day for wedding party
١٤٠٠/٠٤/٠٨
|

6 Have result,doing sth successfully ١٤٠٠/٠٣/٠٢
|

7 Some one who helps the teacher for teaching and etc ١٣٩٩/١١/٠٢
|

8 پروژه ای که در آفریقا برای افراد گرسنه در حال انجام است و کمک های مردمی نیز در این پروژه سهیم است. ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

9 Only child ١٣٩٨/١١/٢٩
|

10 Summer fruits such as cherry ١٣٩٨/١١/١٩
|

11 Sirup ١٣٩٨/١١/٠٩
|

12 Not a lot ١٣٩٨/١١/٠٩
|

13 نابغه ١٣٩٨/١١/٠٣
|

14 شلوار چسب،شلواری کا اعضای بدن به خوبی معلوم می شود ١٣٩٨/١١/٠٣
|

15 شلواری که یکدست اندازه ی شما باشد ١٣٩٨/١١/٠٣
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 benign
• The nurse gave the child a benign smile.
• پرستار لبخندی مهربان به کودک تحویل داد
١٣٩٩/١١/١٨
|