برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عاطفه نوریان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 �To surround and enclose someone or something:�Tall mountains hemmed in the valley ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|