برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عاطفه محرابیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مورد استقبال قرار گرفتن
His discoveries were hailed as great strides in .medicine
کشفیات او به عنوان قدمهای بزرگی در علم پزشکی مورد استقبال قر ...
١٣٩٩/١٠/٠٦
|

2 مورد استقبال قرار گرفتن
His discoveries were hailed as great strides in .medicine
کشفیات او به عنوان قدمهای بزرگی در علم پزشکی مورد استقبال قر ...
١٣٩٩/١٠/٠٦
|

3 بررسی ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

4 ایوان ١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

5 تحقیق ١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

6 گذر عمر
١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

7 انعطاف ناپذیری ١٣٩٩/٠١/٢٨
|

8 نمایان شدن ١٣٩٩/٠١/١٣
|

9 They named me after my grandfather
اسم پدر بزرگم را روی من گذاشتند.
١٣٩٩/٠١/١٣
|

10 منبع ١٣٩٩/٠١/١١
|

11 استخدام شدن در شغلی ١٣٩٨/١٢/١٤
|

12 در شغل ترفیع گرفتن ١٣٩٨/١٢/١٤
|

13 تشدید کردن، دامن زدن، به خورد دادن
Television feeds you false information
تلویزیون اطلاعات غلط به خورد شما می دهد
١٣٩٨/١٢/١٢
|

14 آزار دهنده، ویرانگر ١٣٩٨/١٢/١٢
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 distorted
• She screamed, her face distorted with fury and pain.
• او جیغ کشید، چهره اش با خشم و درد در هم ریخت.
١٣٩٨/١٢/١٢
|