برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Ata7

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 هندوستان ١٣٩٧/١٠/١٦
|

2 واژه فرانسوی به معنی خوشتیپ . جذاب ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

3 هجین کردن.حرف به حرف کردن. ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

4 حرف به حرف کردن کلمه یا جمله ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|