برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

اسرین مرادیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 چند توزیعی (جرم مولکولی) ١٣٩٧/١٠/١٧
|

2 مقیاس ١٣٩٧/١٠/١٧
|

3 شیمی: میل ترکیبی - کشش ١٣٩٧/١٠/١٦
|

4 شبکه شدگی ١٣٩٧/١٠/١٦
|

5 سولفوناته کردن ١٣٩٧/١٠/١٦
|