برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

اسرا حشمتیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 It isn't none of your business ١٤٠٠/٠٣/٢١
|

2 اگر داده کل یک جامعه آماری را در اختیار داشته باشیم یک مشخصه عددی که توصیف میکنه جنبه خاصی از جامعه رو یک پارامتر هستش ١٤٠٠/٠٣/١٥
|

3 A cat that has no owner and is free
گربه ولگرد 🐈
١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

4 برعکس ١٣٩٩/١٢/١٨
|

5 نام دیگر گودی کمر ١٣٩٩/١٢/١٧
|

6 Add ١٣٩٩/١٢/١٤
|

7 کلمه ای در روانشناسی
به معنای عشق به بلعیدن ویا خوردن دیگران
یک نوع بیماری روانی است که علت هم ترس یا نگرانی برای هم جنس گرایی است
١٣٩٩/١٢/١٤
|

8 متضاد =alive
به معنی مرده
١٣٩٩/١٢/١٢
|

9 حیوان گوشتخوار و وحشی که در جنگل زندگی می کند ١٣٩٩/١٢/١٠
|

10 فرقه ١٣٩٩/١١/٢٦
|

11 سیب بخور سیری
سیری اسم
١٣٩٩/١١/١٨
|

12 پیوستن ١٣٩٩/١١/١٨
|

13 عدس پلو ١٣٩٩/١١/١٥
|